RU  ENG  LV 

 

Iepriekšējo gadu iepirkumu arhīvs 

Par iepirkuma RHV 2015/3 rezultātiem


Informējam, ka Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas (turpmāk – RHV) iepirkums „ Klavieru piegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolai”, identifikācijas Nr. RHV 2015/3, ir noslēdzies.

Tika iesniegti 3 pretendentu  piedāvājumi:
1.    SIA „AE Klavieres”, reģ. Nr. 40003571387, līgumcena (bez PVN) - EUR 5000.00.
2.    SIA „Galerija RETRO PIANO”, reģ. Nr.40103583005, līgumcena (bez PVN) - EUR 5370.00.
3.    Boriss Larionovs, reģ. Nr. 09068511247, līgumcena (bez PVN) - EUR 6400.00

RHV Iepirkuma komisija izvērtēja pretendentu piedāvājumus un 01.12.2015. sēdē nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības  pretendentam ar iepirkuma prasībām  atbilstošu piedāvājumu un viszemāko piedāvāto līgumcenu - SIA „AE Klavieres”,  līgumcena EUR 5000.00 (bez PVN).

Līgums klavieru piegādei...

********************************************
 

 Līguma priekšmets

 Iepirkuma identifikācijas numurs

 Paziņojuma publikācijas datums iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

 Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

 Līguma  izpildes termiņš

1
2
3
4
5
6
7
 Ugunsdrošības signalizācija  SAD-01/15      SIA"Ande service"  69,00  12.01.2015
 Santehnikas darbi  2/160215      SIA "PIP AR"  270,47  19.02.2015
 Datortehnikas apkalpošana un remonts  10.04.2015      SIA "Relatime"  465,00  
 Veselības apdrošināšana  2015/1  13.04.2015  24.04.2015  Compensa Life Vienna Insurance Group  6660,00  07.05.2016
 Reklāmas pakalpojumu sniegšana  68/05      SIA "TV Alter A"  330,00  18.05.2015
 Reklāmas pakalpojumu sniegšana  70/05      SIA "TV Alter A"  330,00  24.05.2015
 Par elektronisko parakstu  70KD00.5/SP.2011.208      VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"  42,98  
 Izlaiduma koncerta videofilmēšana  83      SIA "LT studija"  352,90  22.06.2015
 Remonta darbi zālē  2015/11VIG      SIA "Vigrande"  6885,23  10.08.2015
 Finansējuma piešķiršana  188      LR Kultūras ministrija  30000,00  15.01.2016
 Spoguļu uzstādīšana  29082015      SIA Firma FM  919,27  26.08.2015
 Optiskā interneta pieslēgšana un izmantošana dienesta viesnīcā  20150901-1.1      Latnet Serviss  00,00  01.09.2016
 Mācību līdzekļu (baleta preču) iepirkšanu  2015/2  25.09.2015  06.10.2015  SIA "Mirandolina"  19419,00  70% 23.12.2015 30% 29.01.2016
Dzērienu tirdzniecības automāta uzstādīšana L66-1115

SIA "Kafe serviss" 00,00 01.11.2016 
Par filmas "Latvijas filmu izlase"
24.09.2015   Nacionālais kino centrs

Par mēbeļu izgatavošanu un uzstādīšanu b/n 10.11.2015
SIA "Antejs-98" 2024,78 29.12.2015
Par griestu uzstādīšanu 01/12/015-12 02.12.2015
SIA "Baltprestige" 483,57 28.12.2015
Montāžas un remonta darbi RHV dienesta viesnīcā 01-12/2015 07.12.2015
SIA "Doberman" 1644,73 28.12.2015
Finansējuma piešķiršana 5.1.-11-282 14.12.2015
Kultūras ministrija

4000 ar PVN

30.12.2015
Gaismekļu remonts un instalācija 2.zālē 18-12/2015-014 18.12.2015
SIA "Orman" 475,00 28.12.2015
Ventilācijas ierīkošana divās baleta zālēs
07.12.2015
SIA "Jonika serviss" 1692,96 23.12.2015

 

Rīgas horeogrāfijas vidusskolas iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8². panta kārtībā
„ Klavieru piegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolai”
iepirkuma ID Nr. RHV 2015/3

Būvdarbi    
Piegāde    X
Pakalpojumi    

1. Pasūtītājs    Rīgas Horeogrāfijas vidusskola
    Kalnciema iela 10/12, Rīga, LV-1048
Tālrunis 67615870, fakss 67615870
E-pasts rhsk@tvnet.lv 
Reģistrācijas Nr. 90000013108


2. Paredzamā iepirkuma priekšmets,
CPV kods    Klavieru piegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolai;
 CPV kods 37311100-2


3. Identifikācijas numurs    RHV 2015/3


4. Paredzamā līgumcena (EUR)    līdz EUR 5370 (pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro ) bez PVN5. Kontaktpersona informācijas
saņemšanai par iepirkumu    J.Batalova, tel.Nr. 67615870, e-pasts rhsk@tvnet.lv
 
    


  6. Piedāvājumu iesniegšana    Līdz 23.11.2015. plkst. 12.00 Rīgas Horeogrāfijas vidusskolā, Rīgā, Kalnciema ielā 10/12 1.stāvā, RHV administrācijā


    7. Publicēšanas datums    11.11.2015.
    (diena/mēnesis/gads)

Apstiprināta
    Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas
2015. gada 11.novembra
iepirkuma komisijas sēdē,
protokols Nr. 1

Publiskā iepirkuma „ Klavieru piegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolai”,
 iepirkuma ID Nr. RHV 2015/3,
 INSTRUKCIJA:


Izstrādāta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.
1.    Informācija par pasūtītāju
1.1.    Pasūtītājs ir Rīgas Horeogrāfijas vidusskola (turpmāk tekstā – RHV), Reģ. Nr. 90000013108, Juridiskā adrese: Kalnciema 10/12, Rīga, LV-1048,  tālr. +371 67615870,  fakss +37167615870, e-pasts  rhsk@tvnet.lv
1.2.    Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – Komisija) ir apstiprināta ar RHV 10.11.2015.
 rīkojumu Nr. 5-pd
2.    Iepirkuma priekšmets un paredzamā līgumcena
2.1.    Iepirkuma priekšmets – 2 (divu) klavieru piegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolai atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr. 2).    
2.2.    Iepirkuma (turpmāk tekstā – Iepirkums) mērķis ir saņemt instrukcijas prasībām atbilstošas kvalitātes  preces par viszemāko cenu.
2.3.    Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās
2.4.    Paredzamā līgumcena -  līdz EUR 5370 (pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro ) bez PVN

3.    Līguma izpildes laiks un vieta
3.1.    Preču  piegādes termiņš: līdz 23.12.2015.
3.2.    Līguma izpildes vieta: Kalnciema 10/12, Rīga

4.    Iepirkuma instrukcijas saņemšanas kārtība un pievienotie dokumenti
4.1.    Iepirkuma instrukcija (turpmāk tekstā – Instrukcija) ir publicēta un ir pieejamas lejuplādei - www.rhv.lv.
4.2.    Instrukcijai pievienotie materiāli:
4.2.1.    Pieteikuma forma (Pielikums Nr. 1);
4.2.2.    Tehniskās specifikācijas un pretendenta piedāvājuma forma (Pielikums Nr.2);
4.2.3.    Finanšu piedāvājuma forma (Pielikums Nr.3.)


5.    Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks
5.1.    Piedāvājums jāiesniedz Rīgas Horeogrāfijas vidusskolā, Kalnciema ielā 10/12, Rīgā, līdz 2015. gada 23.novembrim, plkst.12.00 1.stāvā, RHV administrācijā
5.2.    Pa pastu vai ar kurjeru nogādātajiem piedāvājumiem par iesniegšanas datumu tiek uzskatīts datums, kad piedāvājums saņemts RHV (pasta zīmogs).
5.3.    Kontaktpersona: Jeļena Batalova, tālr. 67615870, e-pasts: rhsk@tvnet.lv 

6.    Piedāvājuma noformēšana
6.1.    Piedāvājumam pilnībā jāatbilst instrukcijas un tehniskās specifikācijas prasībām (Pielikums Nr.2).
6.2.    Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto Tehniskās specifikācijas un pretendenta piedāvājuma formu, un finanšu piedāvājuma formu (Pielikums Nr.2 un Pielikums Nr.3.), un jāiesniedz ar pretendenta zīmogu aizzīmogotā (ja tāds ir), slēgtā aploksnē, uz tās norādot pretendenta nosaukumu, adresi, kā arī atzīmi –„Klavieru  piegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolai”, iepirkuma ID Nr. RHV 2015/3.        
6.3.    Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām valsts valodā, vienā nedalāmā dokumentu paketē – lapām jābūt caurauklotām un sanumurētām.  
6.4.    Piedāvājumam jābūt drukātā veidā bez labojumiem, svītrojumiem, dzēsumiem.
6.5.    Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt apstiprinātam no Pretendenta pilnvarotās personas.  
6.6.    Piedāvātajai līgumcenai jābūt izteiktam EUR bez PVN (21 (divdesmit viens) %), atsevišķi norādot PVN un piedāvāto cenu ar PVN.

7.    Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti
7.1.    Pretendentiem jāapliecina sava atbilstība šādiem kritērijiem:
7.1.1.    Pretendentam ir pieredze līdzīgu piegāžu veikšanā un, lai to apliecinātu, pretendentam ir jāiesniedz
●Pretendenta veikto lielāko piegāžu saraksts, uzsverot pieredzi iepirkuma priekšmetam līdzīga apjoma ziņā piegāžu veikšanā, precīzi nosaucot piegādes (ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados), norādot summas, laiku un saņēmējus;
●vismaz 1 (vienu) atsauksmes par veiktajām līdzvērtīga apjoma piegādēm, kuras tas norādījis savā piedāvājumā atbilstoši instrukcijas 7.1.1.punktam,
7.1.2.    Pretendenta likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkumā;
●Dokuments, kas apliecina pretendenta pārstāvja pārstāvības tiesības;

7.2.    Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši tehniskās specifikācijas un pretendenta piedāvājuma formai  (Pielikums Nr.2):
7.2.1.    Iesniedzot tehnisko piedāvājumu, pretendentiem ir obligāti jānorāda preces ražotāju, kā arī  jāsniedz preces aprakstu atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām;
7.2.2.    Visi Tehniskajā specifikācijā norādītie nosaukumi doti tikai, lai raksturotu Pasūtītājam nepieciešamo kvalitātes līmeni, Pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu;
7.2.3.    Pretendentam jānodrošina iespēja instrumentus izvēlēties no vairākiem paraugiem  vai arī  novērtēt piedāvājumu. Instrumentiem ir jābūt pieejamiem, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt to  kvalitāti un atbilstību tehniskai specifikācijai ar sava eksperta palīdzību;
7.2.4.     Instrumentu garantijas laiks nedrīkst būt mazāks par 5 gadiem.

8.    Pretendentu atlase
8.1.    Visi pretendenti piedalās Iepirkumā uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata.
8.2.    Ja pretendents neatbilst kādai no Instrukcijā noteiktajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.
8.3.    Pēc pretendentu atlases, komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un vērtē piedāvājumus atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

9.    Piedāvājumu vērtēšana
9.1.    Ja pretendenta piedāvājums neatbilst Instrukcijas noteikumiem un tehniskajai specifikācijai, komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības Iepirkumā.
9.2.    Piedāvājuma izvēle:
9.2.1.    Iepirkumu komisija vērtēs un izvēlēsies piedāvājumu, kas atbilst Instrukcijā noteiktajām prasībām un tehniskajai specifikācijai un ir ar viszemāko piedāvājuma cenu.
9.2.2.    Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
1)    pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
2)    ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
3)    uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi instrukcijas 9.2.2.punkta 1. un 2.apakšpunktā minētie nosacījumi.
9.2.3. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā instrukcijas 9.2.2.punkta 1., 2. vai 3.apakšpunktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:
1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un instrukcijas 9.2.2.punkta 3.apakšpunktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:
a) par instrukcijas 9.2.2.punkta 1.apakšpunktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,
b) par instrukcijas 9.2.2.punkta 2.apakšpunktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un instrukcijas 9.2.2.punkta 3.apakšpunktā minētās personas piekrišanu;
2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un instrukcijas 9.2.2.punkta 3.apakšpunktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un instrukcijas 9.2.2.punkta 3.apakšpunktā minēto personu neattiecas instrukcijas 9.2.2.punkta noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.
9.2.4. Atkarībā no atbilstoši instrukcijas 9.2.3.punkta 2.apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:
1) neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un instrukcijas 9.2.2.punkta 3.apakšpunktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
2) informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai šīs instrukcijas 9.2.2.punkta 3.apakšpunktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un instrukcijas 9.2.2.punkta 3.apakšpunktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.


10.    Paziņojums par lēmuma pieņemšanu
10.1.    3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai Iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Komisija paziņo pieņemto lēmumu pretendentiem.
10.2.    Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.
10.3.    Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

11.    Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
11.1.    Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi, tiek izlietoti ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.   
12.    Pretendenta tiesības un pienākumi
12.1.    Pretendenta tiesības:
12.1.1.    pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
12.1.2.    citas Instrukcijā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
12.2.    Pretendenta pienākumi:
12.2.1.    pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma sniegt papildu informāciju;
12.2.2.    ievērot Instrukcijas noteikumus;
12.2.3.    citi Instrukcijā un normatīvajos aktos noteiktie pienākumi.

13.    Iepirkuma Līguma vispārējie nosacījumi, kas tiks iekļauti iepirkuma Līgumā:
13.1.    Līgums tiks slēgts ar uzvarētāju, kura iesniegtais piedāvājums, saskaņā ar tā tehnisko piedāvājumu un tiks atzīts par atbilstoši iepirkuma Instrukcijai un tehniskajai specifikācijai.
13.2.    Pārdevējs piegādā preces Pircējam ar savu transportu un veic preču izkraušanu.
13.3.    Pārdevējs nodrošina preču piegādi tās izgatavotāja standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu preču drošību pret iespējamajiem bojājumiem, to transportējot.
13.4.    Pārdevējs nodrošina preču piegādi līdz 2015. gada 23.decembrim
13.5.    Līgumsods Pārdevējam tiek noteikts 0,5% no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās pamatparāda summas.
13.6.    Pārdevējs pilnībā atbild par preču nejaušiem bojājumiem līdz preču piegādes dokumenta – rēķina/ pavadzīmes abpusējas parakstīšanas brīdim.
13.7.    Apmaksa par Preces piegādi tiks veikta 100% apmērā 3 (triju) darba dienu laikā pēc līgumā noteikto Preču piegādes, atbilstoši preču pavadzīmei un vai rēķinam.Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                    Inese Apine-Ritenberga
 
Pielikums Nr.1
Iepirkuma ID Nr. RHV 2015/3
instrukcijai

PIETEIKUMS (FORMA)

Rīgas Horeogrāfijas vidusskola
Publiskais iepirkums „ Klavieru piegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolai”
Pasūtījuma identifikācijas Nr. RHV 2015/3
Rīgā, 2015. gada __._____________

Pretendents __________________________________________________________________
                                                                                          Pretendenta  nosaukums
Reģistrācijas numurs ___________________________________________________

PVN nodokļa maksātāja reģ.Nr. _________¬¬_________________________________

Adrese ______________________________________________________________

Administrācijas atrašanās vietas adrese _____________________________________

Sakaru līdzekļi: tālr. ______fakss: ___________, e-pasta adrese _________________________

Bankas rekvizīti _______________________________________________________________

Vadītājs _____________________________________________________________
                                                                     amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs
Pretendenta kontaktpersona ______________________________________________________
             amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs

1.    Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.
2. Mūsu piedāvātā preču piegāžu kopējā cena ir ____________ euro (___________________________). Cena norādīta bez PVN 21%. Cenā iekļautas piegādes izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi
Pretendents (paraksta pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona):

_________________        _________________        _________________
Paraksts                Vārds, uzvārds            AmatsPielikums Nr.2
  Iepirkuma  ID Nr. RHV 2015/3 instrukcijai
.
    TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS  UN PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA FORMA
Rīgas Horeogrāfijas vidusskola
Publiskais iepirkums „ Klavieru piegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolai”,
Pasūtījuma identifikācijas Nr. RHV 2015/3
Mūzikas instruments    Tehniskās prasības mūzikas instrumentam        Pretendenta piedāvājums, kas atbilst
tehniskajai specifikācijai
Klavieres
    Jaunas, nelietotas klavieres

1.1.    Krāsa – balta vai brūna
1.2.    Ārējā apdare - pulētas    2 gab.    
    1.3.Augstums – ne mazāks par 115 cm
1.4.Dziļums – ne dziļāks  par 60 cm 
1.5.Platums – ne platāks par 146 cm        
    1.6.Liela izmēra riteņi vieglākai instrumenta pārvietošanai        
    1.7.Augšējais vāks ar 3 atbalsta pozīcijām        
    1.8.Taustiņu skaits - 88 gab.        
    1.9.Skaņojums - 443 Hz        
    1.10.Balto un melno taustiņu materiāls AA kvalitātes „Tonewood” Austrija vai ekvivalents        
    1.11.Mehānika īpaši konstruēta attiecīgajam klavieru modelim  bez plastmasas un karbona detaļām        
    1.12.Augstākās kvalitātes AA Quality āmuriņi un mehānika Vācijas firmas “Wurzen” vai ekvivalents        
    1.13.Pedāļu skaits - 3        
    1.14. Stīgas „Roslau” (Vācija) vai ekvivalents        
    1.15.Masīvkoka rezonators - Austrijas augstkalnu egle        
    1.16.Čuguna rāmis        
    1.17.Virbuļsola materiāls - ciets dižskābardis AA kvalitātes, labi izžāvēts.        .
    1.    1.18.Klaviatūras rāmī ir izgatavotāja speciāli paredzētas nišas ciparu digitālās sistēmas uzstādīšanai    2.        3.    
    4.    1.19.Mehānikai ir speciāla konstrukcija ciparu digitālās sistēmas mezglu uzstādīšanai    5.        6.    
    1.20.Garantijas laiks –ne mazāk kā 5 (pieci) gadi        
    1.21.Garantijas apkalpošana - pasūtītāja telpās        
    1.22.Prece ir jauna un nelietota        
    1.23.Kvalitāte atbilstoši Eiropas klavieru būvniecības standartiem        
    1.24.Piegāde un uzstādīšana Pasūtītāja telpās
ir iekļauti cenā        
    1.25.Pirmā uzskaņošana iekļauta cenā        
    7.    1.26. Pretendentam jānodrošina autorizēta servisa pieejamība Latvijā līdz garantijas termiņa beigām un jābūt ražotāja izsniegtajam dokumentam, ka pretendents (tā darbinieki) ir apmācīts un viņam ir tiesības veikt garantijas apkalpošanu (pievienot attiecīgu sertifikātu).        
 
Prasība profesionālās darbības veikšanai:
Pretendents ir piedāvātās preces (klavieres) ražotāja autorizēts pārstāvis, ar tiesībām pārdot instrumentus Latvijas teritorijā
(pievienot attiecīgu dokumentu)    
     
 2015.gada _______________

                                
amats        paraksts        paraksta atšifrējums
 

Pielikums Nr.3.
Iepirkuma ar ID Nr. RHV 2015/3
instrukcijai
Finanšu  piedāvājums

Preces nosaukums/ Ražotājs/Izcelsmes valsts    Preces raksturojums    Vienību skaits    Vienas vienības cena euro (bez PVN)
    Kopējā cena euro (bez PVN)
        2        
PVN:    
Kopējā summa ar PVN    


Apliecinām, ka:
Cenā ir iekļauta Preču vērtība, iepakojuma, piegādes, personāla, transporta, izkraušanas izmaksas,
visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Precēm un
to piegādi.
Līguma izpildes laikā preču cena netiks paaugstināta.

Pretendents (paraksta pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona):

_________________        _________________        _________________
Paraksts                Vārds, uzvārds            Amats
 

                                                                                                                                                                   2015.gada 11.novembrī.

 Iepirkuma ID Nr. RHV 2015/3(pdf)

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Informējam, ka Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas iepirkums "Baleta preču iegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēkņu mācību procesa nodrošināšanai", iepirkuma ID Nr. RHV 2015/2, ir noslēdzies.

Tika piedāvāts viens piedāvājums - SIA"Mirandolīna", reģ. Nr. 40103509271.

Iepirkuma komisija 21.10.2015. pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar SIA"Mirandolīna", jo pretendenta piedāvājums atbilst instrukcijā prasītajam. Līgums tiek slēgts par līgumcenu (bez PVN)- EUR 19419.00.

                                                                                                                                                                   2015.gada 26.oktobrī.

Līgums...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8². panta kārtībā
„Baleta preču iegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēkņu mācību procesa nodrošināšanai ”
 Iepirkuma ID Nr. RHV 2015/2

                                                                                                  2015.gada 25.septembrī

Skatīt šeit...

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pakalpojuma pirkuma līgums Nr. GKH/01933/15

Rīgā,                                                                                           2015. gada  8. maijā


Rīgas Horeogrāfijas vidusskola, reģ. Nr. 90000013108, turpmāk tekstā – Apdrošinājuma ņēmējs, tās direktora p.i. Ineses Apines - Ritenbergas personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas pusesun 
Compensa Life Vienna Insurance Group SE (reģistrēta Igaunijas Republikas juridisko personu reģistrā ar reģistrācijas Nr.10055769, juridiskā adrese Igaunija, Tallina 10119 Roosikrantsi 11), kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle (reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.50003958651, juridiskā adrese Vienības gatve 87h, Rīga, LV – 1004), turpmāk tekstā – Apdrošinātājs, kuru uz filiāles nolikuma pamata pārstāv filiāles vadītājs Viktors Gustsons,  no otras puses, 
abi kopā turpmāk tekstā - Puses, izsakot savu gribu brīvi, bez viltus, draudiem vai spaidiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

I Līguma priekšmets un līguma darbības laiks
1.    Līguma priekšmets ir Apdrošinājuma ņēmēja darbinieku veselības apdrošināšana saskaņā ar iepirkuma „Rīgas horeogrāfijas vidusskolas darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde” (ID Nr. RHV 2015/1) nolikumu un veselības apdrošināšanas polisi Nr. GKH/01933/15, turpmāk tekstā – Polise, kas pievienota Līgumam kā 1.pielikums. 
2.    Apdrošinātājs apdrošina 36 (trīsdesmit sešu) Apdrošinājuma ņēmēja darbinieku veselību, atbilstoši šādām Polises veselības apdrošināšanas programmām:
2.1.  „PĒRLE PA” veselības apdrošināšanas programmai - 30 (trīsdesmit) Apdrošinājuma ņēmēja darbinieki; 
2.2.  „V1” veselības apdrošināšanas programmai - 6 (seši) Apdrošinājuma ņēmēja darbinieki. 
3.    Līgums stājas spēkā ar 08.05.2015. un ir spēkā līdz 07.05.2016.

II Apdrošināšanas prēmija un norēķinu kārtība
4.    Veselības apdrošināšanas gada prēmija vienam Apdrošinājuma ņēmēja darbiniekam vienam gadam jeb 12 mēnešiem, kas apdrošināts saskaņā ar apdrošināšanas programmu „PĒRLE PA” ir EUR 210.00 (divi simti desmit eiro un 00 centi). Veselības apdrošināšanas gada prēmija vienam Apdrošinājuma ņēmēja darbiniekam vienam gadam jeb 12 mēnešiem, kas apdrošināts saskaņā ar apdrošināšanas programmu „V1” ir EUR 60.00 (sešdesmit eiro un 00 centi).
5.    Kopējā apdrošināšanas prēmija vienam gadam (08.05.2015 – 07.05.2016) jeb 12 mēnešiem par Apdrošināšanas ņēmēja programmām ir EUR 6660.00 (seši tūkstoši seši simti sešdesmit eiro un 00 centi).
6.    Apdrošināšanas prēmiju EUR 6660.00 (seši tūkstoši seši simti sešdesmit eiro un 00 centi) apmērā Apdrošinājuma ņēmējs, saskaņā ar Apdrošināja izrakstītu rēķinu pārskaita Apdrošinātāja norēķinu kontā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas.
III Apdrošinātāja un Apdrošinājuma ņēmēja tiesības un pienākumi
7.    Apdrošinājuma ņēmējs apņemas:
7.1.    ievērot  Līguma, Polises veselības apdrošināšanas noteikumus, kā arī veselības apdrošināšanas programmās noteikto (Līguma 1.pielikums);
7.2.    veikt apdrošināšanas prēmijas maksājumu saskaņā ar Apdrošinātāja iesniegto rēķinu šī Līguma 6. punktā noteiktajā kārtībā un termiņā;
7.3.    informēt Apdrošinājuma ņēmēja darbiniekus par to:
7.3.1.    ka viņi tiek apdrošināti un saskaņā ar kādiem noteikumiem viņi tiek apdrošināti;
7.3.2.    ka, sasniedzot apdrošināšanas programmā norādītā limita apakšlimita apmēru, viņiem nav tiesības saņemt pakalpojumus virs apdrošināšanas programmā norādītā limita/apakšlimita;
7.3.3.    gadījumā, ja apdrošināšanas programmā norādītais apdrošināšanas limita/apakšlimita apmērs ir pārsniegts, viņu pienākums, saskaņā ar Apdrošinātāja izsniegto regresa rēķinu ir atmaksāt apdrošināšanas atlīdzības daļu, kas pārsniedz apdrošināšanas programmā noteikto limitu/apakšlimitu;
7.4.    Līguma darbības laikā rakstiski informēt Apdrošinātāju par nepieciešamajiem papildinājumiem Apdrošinājuma ņēmēja darbinieku sarakstā;
7.5.    rakstiski informēt Apdrošinātāju par Apdrošinājuma ņēmēja darbiniekiem, kuri no Apdrošinājuma ņēmēja darbinieku saraksta izslēdzami, vienlaicīgi iesniedzot Apdrošinātājam viņu apdrošināšanas kartes.
8.    Apdrošinātājs apņemas:
8.1.    atbilstoši Apdrošinājuma ņēmēja darbinieku sarakstam, izsniegt Apdrošinājuma ņēmēja darbiniekiem apdrošināšanas kartes, veselības apdrošināšanas noteikumus un apdrošināšanas programmas. Apdrošināšanas karte ir Apdrošinātāja izsniegts plastikāta dokuments, kas apliecina  Apdrošinājuma ņēmēja darbinieka tiesības saņemt pakalpojumus līgumiestādēs, saskaņā ar apdrošināšanas programmu;
8.2.    maksāt apdrošināšanas atlīdzību apdrošināšanas programmās un veselības apdrošināšanas noteikumos paredzētajos gadījumos, apmēros un kārtībā;
8.3.    vienu reizi mēnesī apdrošināt jaunus Apdrošinājuma ņēmēja darbiniekus, ja Apdrošinājuma ņēmējs par tiem ir iesniedzis informāciju Apdrošinātājam;
8.4.    vienu reizi mēnesī izbeigt apdrošināšanu  tiem Apdrošinājuma ņēmēja darbiniekiem, kuru apdrošināšanas kartes Apdrošinājuma ņēmējs ir iesniedzis Apdrošinātājam;
8.5.    ar Apdrošinājuma ņēmēju savstarpēju norēķinu veidā koriģēt starpību, kas radusies starp Apdrošinājuma ņēmēja samaksāto apdrošināšanas prēmiju  par  Apdrošinājuma ņēmēja darbinieku apdrošināšanu un atlikušo apdrošināšanas prēmiju , kas radusies Apdrošinājuma ņēmējam izbeidzot darbinieka apdrošināšanu.
IV Izmaiņas līguma darbībā vai tā darbības pārtraukšana
9.    Visas izmaiņas, papildinājumi, kas attiecas uz šo Līgumu, ir spēkā, ja tie sagatavoti rakstveidā un tos parakstījušas Puses.
10.     Polises darbība var tikt izbeigta Polises veselības apdrošināšanas noteikumos minētajos gadījumos.
V Pārējie noteikumi
11.    Šis Līgums uzliek saistības kā Apdrošinātājam, tā Apdrošinājuma ņēmējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un saistības.
12.    Neviena no Pusēm nav atbildīga par savu no Līguma izrietošo saistību neizpildi , ja šo saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
13.    Visas nesaskaņas, domstarpības un strīdus šī Līguma ietvaros Puses centīsies risināt pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos pārrunu ceļā, visi strīdi tiek izskatīti tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.
14.    Līgums sagatavots divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs nodots Apdrošinātājam, bet otrs Apdrošinājuma ņēmējam.
VI Līguma pielikumi:
1.    Veselības apdrošināšanas Polise GKH/01933/15.
VII Pušu rekvizīti un paraksti

Apdrošinātājs    Apdrošinājuma ņēmējs
Compensa Life Vienna Insurance
Group SE Latvijas filiāle    Rīgas horeogrāfijas vidusskola
reģ. Nr. 50003958651    reģ. Nr. 90000013108
Vienības gatve 87h, Rīga, LV - 1004    Adrese: Kalnciema iela 10/12, Rīga
A/S “Swedbank”    Valsts kase
Kods: HABALV22    TRELLV22
Konts: LV77HABA0001403052234    LV75TREL2220519003000
Kontakttālrunis: 67606952    67615870    
V.Gustsons    I.Apine- Ritenberga

 -------------------------------------------------------

Paziņojums par iepirkuma rezultātu Nr. RHV 2015/1

Informējam, ka Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas (turpmāk – RHV) iepirkums  „Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde”,  identifikācijas Nr. RHV 2015/1,  ir noslēdzies.

Tika iesniegti 2 pretendentu  piedāvājumi:

1.    „Compensa Life Vienna Insurance Group Se Latvijas filiāle” reģ. Nr. 50003958651, līgumcena (bez PVN) - EUR 7080.00;

2.    AS „Balta” reģ. Nr.40003049409, līgumcena (bez PVN) - EUR 7080.00.

 Iepirkuma komisija 2015.gada 29.aprīļa sēdē izvērtēja pretendentu piedāvājumus un nolēma:

1)    „ AS „Balta” piedāvājums tiek noraidīts - neatbilst pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;
2)    “Compensa Life Vienna Insurance Group Se Latvijas filiāle” piedāvājums pilnībā atbilst pasūtītāja noteiktajām prasībām, vērtējumā par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu piešķirts maksimālais punktu skaits - 100 punkti; 
3)    “Compensa Life Vienna Insurance Group Se Latvijas filiāle” tiek piešķirtas ”Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde” līguma slēgšanas tiesības par summu EUR 7080.00 bez PVN.

-------------------------------------------------------------

 Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8². panta kārtībā
„ Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde”
iepirkuma ID Nr. RHV 2015/1

Būvdarbi    
Piegāde    
Pakalpojumi    X

1. Pasūtītājs    Rīgas Horeogrāfijas vidusskola
    Kalnciema iela 10/12, Rīga, LV-1048
Tālrunis 67615870, fakss 67615870
E-pasts rhsk@tvnet.lv 
Reģistrācijas Nr. 90000013108


2. Paredzamā iepirkuma priekšmets,
CPV kods    Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas darbinieku veselības apdrošināšanas polises;
 CPV kods 66512200- 4


3. Identifikācijas numurs    RHV 2015/1


4. Paredzamā līgumcena (EUR)    līdz 7100 (septiņi tūkstoši viens simts euro)5. Kontaktpersona informācijas
saņemšanai par iepirkumu    J.Batalova, tel.Nr. 67615870, e-pasts rhsk@tvnet.lv
 
    


  6. Piedāvājumu iesniegšana    Līdz 24.04.2015. plkst. 15.00 Rīgas Horeogrāfijas vidusskolā, Rīgā, Kalnciema ielā 10/12 1.stāvā, RHV administrācijā


    7. Publicēšanas datums    13.04.2015.
    (diena/mēnesis/gads)


Pielikumā:
1)    Instrukcija Pretendentiem uz 4 lpp.;
2)    Tehniskā specifikācija uz 4 lpp.;
3)    Piedāvājuma forma uz 2 lpp.

Pielikumā...

 

Paziņojums par iepirkuma veikšanu

Paziņojuma ievietošanas datums 2014.gada 23.oktobris
Iepirkuma priekšmets Pianīno (ar garantijas laiku)
Plānotais iepirkuma veids Cenu aptauja
Plānotā līgumcena EUR ar PVN 21% 10000
Piedāvājuma iesniegšanas laiks 2014.gada 14.novembris
Kontaktpersona Jeļena Batalova
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums 2014.gada 19.novembris
Pielikumi

Rezultāta paziņojums

Līguma noslēgšanas datums 2014.gada 9.decembris
Līguma izpildītāja nosaukums Boriss Larionovs
Līguma izpildītāja vienotais reģ. Nr 09068511247
Līgumcena EUR ar PVN 21% 8985.99
Līguma Nr. 6/2014
Līguma izpildes termiņš 2015.gada 30.janvāris

* * * * * * * * * *

Paziņojums par iepirkuma veikšanu

Paziņojuma ievietošanas datums 2014.gada 17.jūnijs
Iepirkuma priekšmets Telpu kosmētiskais remonts
Plānotais iepirkuma veids Cenu aptauja
Plānotā līgumcena EUR ar PVN 21% Zāles platība:144 m2, griestu augstums h-4,80m
Piedāvājuma iesniegšanas laiks
Kontaktpersona J.Batalova
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums 2014.gada 3.jūlijs
Pielikumi

Rezultāta paziņojums

Līguma noslēgšanas datums
Līguma izpildītāja nosaukums SIA "Mezgls"
Līguma izpildītāja vienotais reģ. Nr 40103017876
Līgumcena EUR ar PVN 21%
Līguma Nr.
Līguma izpildes termiņš

* * * * * * * * * *

Paziņojums par iepirkuma veikšanu

Paziņojuma ievietošanas datums

2014.gada 2. jūnijs
Iepirkuma priekšmets Prof.deju apavu un kostīmu iegāde
Plānotais iepirkuma veids Cenu aptauja
Plānotā līgumcena EUR ar PVN 21% 25105
Piedāvājuma iesniegšanas laiks 2014.gada 25.jūnijs
Kontaktpersona Agnese Andersone
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums 2014.gada 27.jūnijā
Pielikumi Pielikums Nr.1

Rezultāta paziņojums

Līguma noslēgšanas datums 2014.gada 26.augusts
Līguma izpildītāja nosaukums SIA „Mirandolina”
Līguma izpildītāja vienotais reģ. Nr 40103509271
Līgumcena EUR ar PVN 21% 25105
Līguma Nr. -
Līguma izpildes termiņš 2015.gada 31.janvāris

* * * * * * * * * *

      Atpakaļ