RU  ENG  LV 

 

Pakalpojuma pirkuma līgums Nr. GKH/02295/16-1Pakalpojuma pirkuma līgums Nr. GKH/02295/16-1

Rīgā,                                                                                                     2016.gada  06 maijā


Rīgas Horeogrāfijas vidusskola, vienotais reģ. Nr. 90000013108, direktora p.i. Ineses Apines- Ritenbergas personā, kura rīkojas saskaņā ar skolas nolikumu, turpmāk tekstā – Apdrošinājuma ņēmējs,
 un Compensa Life Vienna Insurance Group SE (reģistrēta Igaunijas Republikas juridisko personu reģistrā ar reģistrācijas Nr.10055769, juridiskā adrese Igaunija, Tallina 10119 Roosikrantsi 11), kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle (reģistrēta Latvijas Republikas komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.50003958651, juridiskā adrese Vienības gatve 87h, Rīga, LV – 1004), kuru pārstāv filiāles vadītājs Viktors Gustsons, turpmāk tekstā - Apdrošinātājs, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, izsakot savu gribu brīvi, bez viltus, draudiem vai spaidiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

I Līguma priekšmets un līguma darbības laiks
1.      Līguma priekšmets ir Apdrošinājuma ņēmēja darbinieku veselības apdrošināšana saskaņā ar iepirkuma „Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde” (ID Nr. RHV 2016/1) nolikumu un Veselības apdrošināšanas Polisi Nr.: GKH/02295/16, kas pievienots Līgumam kā 1.pielikums. 
2.      Apdrošinātājs apdrošina 33 (trīsdesmit trīs) Apdrošinājuma ņēmēja darbinieku veselību saskaņā ar veselības apdrošināšanas Polisēm 28 (divdesmit astoņi) apdrošinājuma ņēmēja darbinieki tiek apdrošināti ar „PĒRLE C2” veselības apdrošināšanas programmu, 5 (pieci) Apdrošinājuma ņēmēja darbinieki tiek apdrošināti ar „V1” veselības apdrošināšanas programmu).
3.      Līgums stājas spēkā ar 09.05.2016 un ir spēkā līdz 08.05.2017.
II Apdrošināšanas prēmija un norēķinu kārtība
4.      Veselības apdrošināšanas gada prēmija vienam Apdrošinājuma ņēmēja darbiniekam vienam gadam jeb 12 mēnešiem, kas apdrošināts saskaņā ar apdrošināšanas programmu „PĒRLE C2” ir EUR 213.00 (divi simti trīspadsmit eiro un 00 centi). Veselības apdrošināšanas gada prēmija vienam Apdrošinājuma ņēmēja darbiniekam vienam gadam jeb 12 mēnešiem, kas apdrošināts saskaņā ar apdrošināšanas programmu „V1” ir EUR 60.00 (sešdesmit eiro un 00 centi).
5.      Kopējā apdrošināšanas prēmija vienam gadam jeb 12 mēnešiem par Apdrošināšanas ņēmēja programmām ir 6 264.00 (seši tūkstoši divi simti sešdesmit četri eiro un 00 centi).
6.      Apdrošināšanas prēmija 6 264.00 (seši tūkstoši divi simti sešdesmit četri eiro un 00 centi) apmērā saskaņā ar Apdrošināja izrakstītu rēķinu jāpārskaita Apdrošinātāja norēķinu kontā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, saskaņā ar Apdrošinātāja izrakstīto rēķinu.
III Apdrošinātāja un Apdrošinājuma ņēmēja tiesības un pienākumi
7.      Apdrošinājuma ņēmējs apņemas:
7.1.      ievērot šajā 
7.2.      Līgumā un Veselības apdrošināšanas Polisēs minētos Veselības apdrošināšanas noteikumus (pievienots kā 1.pielikums);
7.3.      veikt apdrošināšanas prēmijas maksājumu saskaņā ar Apdrošinātāja iesniegto rēķinu šī Līguma 6. punktā noteiktajā kārtībā un termiņā;
7.4.      informēt Apdrošinājuma ņēmēja darbiniekus par to:
7.4.1.      ka viņi tiek apdrošināti un saskaņā ar kādiem noteikumiem viņi tiek apdrošināti;
7.4.2.      ka, sasniedzot programmā norādītā limita apmēru, viņiem nav tiesības, izmantojot savu polisi, saņemt ar limitu ierobežotos ārstniecības pakalpojumus;
7.4.3.      gadījumā, ja apdrošināšanas programmā norādītais apdrošināšanas limita apmērs būs pārsniegts, viņu pienākums, saskaņā ar Apdrošinātāja izsniegto regresa rēķinu un atmaksāt apdrošināšanas atlīdzības daļu, kas pārsniedz apdrošināšanas programmā noteikto limitu; 
7.5.      Līguma darbības laikā rakstiski informēt Apdrošinātāju par izdarāmiem papildinājumiem Apdrošinājuma ņēmēja darbinieku sarakstā;
7.6.      rakstiski informēt Apdrošinātāju par Apdrošinājuma ņēmēja darbiniekiem, kuri no Apdrošinājuma ņēmēja darbinieku saraksta izslēdzami, vienlaicīgi ar rakstisko paziņojumu iesniedzot Apdrošinātājam viņu apdrošināšanas kartes.
8.      Apdrošinātājs apņemas:
8.1.      izsniegt Apdrošinājuma ņēmēja darbiniekiem apdrošināšanas kartes un Apdrošinātās personas dokumentus, atbilstoši Apdrošinājuma ņēmēja darbinieku sarakstam. Karte ir dokuments, kas apliecina, ka Apdrošinājuma ņēmēja darbinieka labā ir noslēgts apdrošināšanas līgums;
8.2.      maksāt apdrošināšanas atlīdzību programmās un noteikumos noteiktajos gadījumos, apmēros un kārtībā;
8.3.      vienu reizi mēnesī apdrošināt jaunus Apdrošinājuma ņēmēja darbiniekus, ja Apdrošinājuma ņēmējs par tiem ir iesniedzis informāciju Apdrošinātājam;
8.4.      vienu reizi mēnesī izbeigt Polises darbību attiecībā uz tiem Apdrošinājuma ņēmēja darbiniekiem, kuru apdrošināšanas kartes Apdrošinājuma ņēmējs ir iesniedzis Apdrošinātājam;
8.5.      apdrošināšanas prēmiju starpība par jaunu Apdrošinājuma ņēmēja darbinieku apdrošināšanu un apdrošināšanas prēmijas atlikums par izbeigtajām polisēm tiek koriģēta savstarpēju norēķinu veidā.
IV Izmaiņas līguma darbībā vai tā darbības pārtraukšana
9.      Visas izmaiņas, papildinājumi, kas attiecas uz šo Līgumu, ir spēkā, ja tie izklāstīti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses.
10.      Apdrošināšanas polises darbība var tikt izbeigta Veselības apdrošināšanas noteikumos minētajos gadījumos.
V Pārējie noteikumi
11.      Šis Līgums uzliek saistības kā Apdrošinātājam, tā Apdrošinājuma ņēmējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un saistības.
12.      Neviena no Pusēm nav atbildīga par savu saistību neizpildi saskaņā ar Līgumu, ja šo saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ. 
13.      Visas nesaskaņas, domstarpības un strīdus šī Līguma ietvaros Puses centīsies risināt pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā nevar panākt vienošanos, visi strīdi tiek izskatīti tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.
14.      Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens nodots Apdrošinātājam, bet otrs Apdrošinājuma ņēmējam.
VI Līguma pielikumi:
1.      Veselības apdrošināšanas Polises „PĒRLE C2” un „V1”;
VII Pušu rekvizīti un paraksti

Apdrošinātājs      Apdrošinājuma ņēmējs
Compensa Life Vienna Insurance 
Group SE Latvijas filiāle      Rīgas Horeogrāfijas vidusskola
reģ. Nr. 50003958651      reģ. Nr. 90000013108 
Vienības gatve 87h, Rīga, LV - 1004      Adrese: Kalnciema iela 12, Rīga
A/S “Swedbank”      Valsts kase
Kods: HABALV22      TRELLV22
Konts: LV77HABA0001403052234      LV75TREL2220519003000
Kontakttālrunis: 67606952      67615870

      
V.Gustsons      I.Apine- Ritenberga
      Atpakaļ