RU  ENG  LV 

 

Publiskie iepirkumi 2016Pirkuma līgums Nr.RHV 2016/4

--------------------------------------------------------------------------------- 

Par iepirkuma RHV 2016/4
rezultātu

Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas (turpmāk – RHV) iepirkums “Deju grīdas  piegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēkņu mācību procesa nodrošināšanai”, ID Nr. RHV 2016/4, ir noslēdzies.

Tika iesniegti 2 pretendentu  piedāvājumi:
1.      SIA „SND”
2.      “TRIUMF-SPLIT” d.o.o.
RHV Iepirkuma komisija 12.12.2016. sēdē nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības  pretendentam ar iepirkuma prasībām  atbilstošu piedāvājumu  - “TRIUMF-SPLIT” d.o.o., par līgumcenu (bez PVN) – EUR 14840.00
--------------------------------------------------------------------------------
Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8². panta kārtībā
„ Deju grīdas piegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēkņu mācību procesa nodrošināšanai ”
iepirkuma ID Nr. RHV 2016/4

Būvdarbi      
Piegāde      X
Pakalpojumi      

1. Pasūtītājs:      Rīgas Horeogrāfijas vidusskola
      Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
Tālrunis 67615870, fakss 67615870
E-pasts rhsk@tvnet.lv 
Reģistrācijas Nr. 90000013108


2. Paredzamā iepirkuma priekšmets,
CPV kods      Deju grīdas piegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēkņu mācību procesa nodrošināšanai;
 CPV kods 44100000-1


3. Identifikācijas numurs      RHV 2016/4


4. Paredzamā līgumcena (EUR)      līdz EUR 16000 (sešpadsmit tūkstoši euro ) bez PVN5. Kontaktpersona informācijas 
saņemšanai par iepirkumu      J.Batalova, tel.Nr. 67615870, e-pasts rhsk@tvnet.lv
 
      


6. Piedāvājumu iesniegšana      Līdz 12.12.2016., plkst. 15.00 Rīgas Horeogrāfijas vidusskolā, Rīgā, Kalnciema ielā 12 1.stāvā, RHV administrācijā


7. Publicēšanas datums      29.11.2016.

      (diena/mēnesis/gads)

 

Publiskā iepirkuma „ Deju grīdas  piegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēkņu mācību procesa nodrošināšanai”, iepirkuma ID Nr. RHV 2016/4,

PIELIKUMI

--------------------------------------------------------------------------------- 


Publiskā iepirkuma „ Klavieru piegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolai”,
iepirkuma ID Nr. RHV 2016/3,

Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8². panta kārtībā
„ Klavieru piegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolai”

iepirkuma ID Nr. RHV 2016/3

Rezultāts .

Klavieru iepirkuma līgums. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Līgums mācību līdzekļu - baleta preču iegādei.

 --------------------------------------------------------------------------------

Par iepirkuma “Baleta preču iegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēkņu mācību procesa nodrošināšanai”, ID Nr. RHV 2016/2, rezultātu


Informējam, ka Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas iepirkums  “Baleta preču iegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēkņu mācību procesa nodrošināšanai”, ID Nr. RHV 2016/2, ir noslēdzies.

Tika iesniegts viens piedāvājums – SIA “Mirandolina”, reģ. Nr.40103509271

 Iepirkuma komisija 07.09.2016.sēdē pieņēma lēmumu piešķirt SIA “Mirandolina” līguma slēgšanas tiesības par līgumcenu EUR 6310 (seši tūkstoši trīs simti desmit euro ) bez PVN.

---------------------------------------------------------------------------------

Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8². panta kārtībā

„ Baleta preču iegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēkņu mācību procesa nodrošināšanai ”
iepirkuma ID Nr. RHV 2016/2

Būvdarbi      
Piegāde      X
Pakalpojumi      

1. Pasūtītājs      Rīgas Horeogrāfijas vidusskola
    Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
    Tālrunis 67615870, fakss 67615870
    E-pasts rhsk@tvnet.lv 
    Reģistrācijas Nr. 90000013108


2. Paredzamā iepirkuma priekšmets,
   CPV kods      Baleta preču iegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēkņu mācību procesa nodrošināšanai;
   CPV kods 18000000-9


3. Identifikācijas numurs      RHV 2016/2


4. Paredzamā līgumcena (EUR)      līdz EUR 6310 (seši tūkstoši trīs simti desmit euro ) bez PVN5. Kontaktpersona informācijas 
    saņemšanai par iepirkumu  J.Batalova, tel.Nr. 67615870, e-pasts rhsk@tvnet.lv
 
      


  6. Piedāvājumu iesniegšana      Līdz 30.08.2016., plkst. 15.00 Rīgas Horeogrāfijas vidusskolā, Rīgā,       Kalnciema ielā 12 1.stāvā, RHV administrācijā


    7. Publicēšanas datums      19.08.2016.
      (diena/mēnesis/gads)

 -------------------------------------------------------------------------

 

Apstiprināta
Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas
2016. gada 17.augustā
iepirkuma komisijas sēdē
protokols Nr. 1

Publiskā iepirkuma „ Baleta preču iegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēkņu mācību procesa nodrošināšanai”, iepirkuma ID Nr. RHV 2016/2,
 INSTRUKCIJA


Izstrādāta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.
1.        Informācija par pasūtītāju
1.1.      Pasūtītājs ir Rīgas Horeogrāfijas vidusskola (turpmāk tekstā – RHV), Reģ. Nr. 90000013108, Juridiskā   adrese: Kalnciema 12, Rīga, LV-1048,  tālr. +371 67615870,  fakss +37167615870, e-pasts        rhsk@tvnet.lv
1.2.      Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – Komisija) ir apstiprināta ar RHV direktores 01.07.2016.. rīkojumu Nr. 2-pd.
2.      Iepirkuma priekšmets un paredzamā līgumcena
2.1.      Iepirkuma priekšmets – baleta preču iegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēkņu mācību procesa nodrošināšanai atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr. 1).    
2.2.      Iepirkuma (turpmāk tekstā – Iepirkums) mērķis ir saņemt instrukcijas prasībām atbilstošas kvalitātes  preces par viszemāko cenu.
2.3.      Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās
2.4.      Pasūtītājs patur tiesības samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu, ja tam ir radušies objektīvi iemesli, nepietiek piešķirtais finansējums.
2.5.      Paredzamā līgumcena līdz līdz EUR 6310 (seši tūkstoši trīs simti desmit euro) bez PVN

3.      Līguma izpildes laiks un vieta
3.1.      Preču  piegādes termiņš: līdz 15.12.2016.
3.2.      Līguma izpildes vieta: Kalnciema iela 12, Rīga

4.      Iepirkuma instrukcijas saņemšanas kārtība un pievienotie dokumenti
4.1.      Iepirkuma instrukcija (turpmāk tekstā – Instrukcija) ir publicēta un ir pieejamas lejuplādei - www.rhv.lv.
4.2.      Instrukcijai pievienotie materiāli:
4.2.1.      Pieteikuma forma (Pielikums Nr. 1);
4.2.2.      Tehniskā specifikācija (Pielikums Nr.2);
4.2.3.      Finanšu – tehniskā piedāvājuma forma (Pielikums Nr.3.)

5.      Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks

5.1.      Piedāvājums jāiesniedz Rīgas Horeogrāfijas vidusskolā, Kalnciema ielā 12, Rīgā, līdz

           2016. gada 30.augustam, plkst.15.00 1.stāvā, RHV administrācijā

5.2.      Pa pastu vai ar kurjeru nogādātajiem piedāvājumiem par iesniegšanas datumu tiek uzskatīts datums, kad piedāvājums saņemts RHV (pasta zīmogs).
5.3.      Kontaktpersona: Jeļena Batalova, tālr. 67615870, e-pasts: rhsk@tvnet.lv 

6.      Piedāvājuma noformēšana
6.1.      Piedāvājumam pilnībā jāatbilst instrukcijas un tehniskās specifikācijas prasībām (Pielikums Nr.2).
6.2.      Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto Tehnisko specifikāciju un finanšu tehniskā piedāvājuma formu (Pielikums Nr.2 un Pielikums Nr.3.) un jāiesniedz ar pretendenta zīmogu aizzīmogotā (ja tāds ir), slēgtā aploksnē, uz tās norādot pretendenta nosaukumu, adresi, kā arī atzīmi –„ Baleta preču iegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēkņu mācību procesa nodrošināšanai”, iepirkuma ID Nr. RHV 2016/2.        
6.3.      Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām valsts valodā, vienā nedalāmā dokumentu paketē – lapām jābūt caurauklotām un sanumurētām.  
6.4.      Piedāvājumam jābūt drukātā veidā bez labojumiem, svītrojumiem, dzēsumiem.
6.5.      Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt apstiprinātam no Pretendenta pilnvarotās personas.  
6.6.      Piedāvātajai līgumcenai jābūt izteiktam EUR bez PVN (21 (divdesmit viens) %), atsevišķi norādot PVN un piedāvāto cenu ar PVN.

7.      Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti 
7.1.      Pretendentiem jāapliecina sava atbilstība šādiem kritērijiem:
7.1.1.      Pretendentam ir pieredze līdzīgu piegāžu veikšanā un, lai to apliecinātu, pretendentam ir jāiesniedz 
a) Pretendenta veikto lielāko piegāžu saraksts, uzsverot pieredzi iepirkuma priekšmetam līdzīga apjoma ziņā piegāžu veikšanā, precīzi nosaucot piegādes (ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados), norādot summas, laiku un saņēmējus;
b) vismaz 1 (vienu) atsauksmes par veiktajām līdzvērtīga apjoma piegādēm, kuras tas norādījis savā piedāvājumā atbilstoši instrukcijas 7.1.1. a punktam.

7.1.2.      Pretendenta likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkumā - dokuments, kas apliecina pretendenta pārstāvja pārstāvības tiesības;

7.2.      Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši tehniskajai specifikācijai un piedāvājuma formai  (Pielikums Nr.2. un Pielikums Nr.3.).
7.2.1.      Iesniedzot tehnisko piedāvājumu, pretendentiem obligāti ir jānorāda materiālu un preces ražotāju, to apraksti atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām.
7.2.2.      Visi Tehniskajā specifikācijā norādītie nosaukumi doti tikai, lai raksturotu Pasūtītājam nepieciešamo kvalitātes līmeni, Pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu.

8.      Pretendentu atlase
8.1.      Visi pretendenti piedalās Iepirkumā uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata.
8.2.      Ja pretendents neatbilst kādai no Instrukcijā noteiktajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.
8.3.      Pēc pretendentu atlases, komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un vērtē piedāvājumus atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

9.      Piedāvājumu vērtēšana
9.1.      Ja pretendenta piedāvājums neatbilst Instrukcijas noteikumiem un tehniskajai specifikācijai, komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības Iepirkumā.
9.2.      Piedāvājuma izvēle:
9.2.1.      Iepirkumu komisija vērtēs un izvēlēsies piedāvājumu, kas atbilst Instrukcijā noteiktajām prasībām un tehniskajai specifikācijai un ir ar viszemāko piedāvājuma cenu.
9.3.      Pirms pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Komisija PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši šī iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, lēmumu pieņemšanas dienā pārbaudīs, vai uz to ir attiecināmi izslēgšanas noteikumi:
9.3.1.      Pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
9.3.2.      Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, lēmumu pieņemšanas dienā ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
9.4.      Atkarībā no 9.3. punktā noteiktās pārbaudes rezultātiem Komisija:
9.4.1.      neizslēgs Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatēs, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
9.4.2.      informēs Pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un noteiks termiņu – 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendentam, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, būs jāiesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecināta izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti netiks iesniegti, Komisija Pretendentu izslēgs no turpmākās dalības Iepirkumā.

10.      Paziņojums par lēmuma pieņemšanu
10.1.      3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai Iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Komisija paziņo pieņemto lēmumu pretendentiem.
10.2.      Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. 
10.3.      Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

11.      Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
11.1.      Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikto kārtību.   
12.      Pretendenta tiesības un pienākumi
12.1.      Pretendenta tiesības:
12.1.1.      pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
12.1.2.      citas Instrukcijā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
12.2.      Pretendenta pienākumi:
12.2.1.      pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma sniegt papildu informāciju;
12.2.2.      ievērot Instrukcijas noteikumus;
12.2.3.      citi Instrukcijā un normatīvajos aktos noteiktie pienākumi.

13.      Iepirkuma Līguma vispārējie nosacījumi, kas tiks iekļauti iepirkuma Līgumā:
13.1.      Līgums tiks slēgts ar uzvarētāju, kura iesniegtais piedāvājums, saskaņā ar tā tehnisko piedāvājumu un tiks atzīts par atbilstoši iepirkuma Instrukcijai un tehniskajai specifikācijai.
13.2.      Pārdevējs nodrošina piegādājamās preces pielaikošanu, vienojoties ar pasūtītāju par laiku un vietu.
13.3.      Pārdevējs piegādā preces Pircējam ar savu transportu un veic preču izkraušanu.
13.4.      Pārdevējs nodrošina preču piegādi tās izgatavotāja standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu preču drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.
13.5.      Pārdevējs nodrošina vismaz preču piegādi līdz 2016. gada 15.decembrim
13.6.      Līgumsods Pārdevējam tiek noteikts 0,5% no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās pamatparāda summas.
13.7.      Ja Pārdevējs piegādājis nekvalitatīvas preces, tad tas uz sava rēķina apmaina preces pret jaunām, kvalitatīvām Līgumā noteiktajā termiņā.
13.8.      Pārdevējs pilnībā atbild par preču nejaušiem bojājumiem līdz preču piegādes dokumenta – rēķina/ pavadzīmes abpusējas parakstīšanas brīdim.
13.9.      Apmaksa par Preces piegādi tiks veikta apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līgumā noteikto atsevišķo Preču piegādes, atbilstoši preču pavadzīmei un vai rēķinam. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                              Inese Apine-Ritenberga
 
Pielikums Nr.1
Iepirkuma ar ID Nr. RHV 2016/2instrukcijai

PIETEIKUMS (FORMA)

Rīgas Horeogrāfijas vidusskola
Publiskais iepirkums „ Baleta preču iegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēkņu mācību procesa nodrošināšanai”
Pasūtījuma identifikācijas Nr. RHV 2016/2
Rīgā, 2016. gada __._____________

Pretendents ________________________________________________________________________
                                                                                          Pretendenta  nosaukums
Reģistrācijas numurs _______________________________________________

PVN nodokļa maksātāja reģ.Nr. _________¬¬_________________________________

Adrese ______________________________________________________________

Administrācijas atrašanās vietas adrese _____________________________________

Sakaru līdzekļi: tālr. ______fakss: ___________, e-pasta adrese ______________________________

Bankas rekvizīti _____________________________________________________________________

Vadītājs _____________________________________________________________
                                                                     amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs
Pretendenta kontaktpersona ____________________________________________________________
             amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs

1.      Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.
2. Mūsu piedāvātā preču piegāžu kopējā cena ir ____________ euro (___________________________). Cena norādīta bez PVN 21%. Cenā iekļautas piegādes izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi
Pretendents (paraksta pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona):

_________________            _________________            _________________
Paraksts            Vārds, uzvārds                        Amats 
Pielikums Nr.2
Iepirkuma ar ID Nr.RHV2016/2
instrukcijai
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PIEDĀVĀJUMA FORMA 

Rīgas Horeogrāfijas vidusskola
Publiskais iepirkums „ Baleta preču iegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēkņu mācību procesa nodrošināšanai”
Pasūtījuma identifikācijas Nr. RHV 2016/2

Pasūtītājs patur tiesības Līguma izpildes laikā samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu, kā arī no dažām pozīcijām atteikties pilnībā, ja tam pastāv objektīvi iemesli, nepietiek piešķirtais finansējums.
 
Pretendentam jānodrošina pasūtīto preču pielaikošana.

Nr. p. k.      Preces nosaukums, apraksts      Preces apraksts      Daudzums

1.      Meiteņu baleta triko ar speciālu pēdas izgriezumu, kas paredzēts valkāšanai puantēs. (bez pastiprinātas biksīšu daļas) 
Ražotājam ir jābūt specializētam profesionālu baleta apģērbu izgatavošanā.       Pielietojums – paredzēts profesionālām baleta nodarbībām
Krāsa – miesas krāsa;
Materiāls – 85 % kokvilna, 15% elastāns
Izmērs – no 130cm. līdz 170cm. (katra izmēra konkrētais skaits tiks precizēts);
Piezīme – Preces visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām (nostiprinātām). Uz katras preces ir iestrādāta atzīme/marķējums, uz kuras skaidri, saprotami ir norādītas preces ķīmiskās izejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības.
Paraugs*      30 gab.
2.       Meiteņu  baleta apavi   raksturdejām  
      Pielietojums – paredzēts profesionālām baleta nodarbībām raksturdeju  apguvei 
Krāsa – melna, matēta
Materiāls – āda,  audums 
Izmērs – no 36 līdz 40 meitenēm,  (katra izmēra konkrētais skaits tiks precizēts);
Piezīme – Meitenēm domātās  preces     zolei  jābūt no  ādas, preces  ārpuse no  ādas,  iekšpuse no auduma,   pie potītes nepieciešamas  izliekums siksniņas iestrādei.   Siksniņai jābūt ar   metālisku   aizdari. Papēža augstums -   5 cm, Uz katras preces ir iestrādāt atzīme/ marķējums, uz kuras skaidri, saprotami ir norādītas preces ķīmiskās izejvielas procentuālais daudzums. 
Paraugs*      20 gab.
3.      Mīkstie baleta apavi ar dalītu zoli un iestrādātu gumiju, kas paredzēta baleta apava platuma regulēšanai. Ražotājam ir jābūt specializētam profesionālu baleta apavu izgatavošanā      Pielietojums – paredzēts profesionālām baleta nodarbībām
Krāsa – balta, melna, brūna, pelēka, pūdera;
Materiāls – Kokvilna
Izmērs – no 32 līdz 47 (katra izmēra konkrētais skaits tiks precizēts);
Piezīme – Preces visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām (nostiprinātām). Uz katras preces ir iestrādāta atzīme/marķējums, uz kuras skaidri, saprotami ir norādītas preces ķīmiskās izejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības.
Paraugs*      135 gab.
4.      Puantes 
Ražotājam ir jābūt specializētam profesionālu baleta apavu izgatavošanā, lai spētu piedāvāt dažādu zoles stipruma, puantes platuma un augstuma modeļus.       Pielietojums – paredzēts profesionālām baleta nodarbībām
Krāsa – gaiši rozā
Materiāls – Satīns
Izmērs – no 33 līdz 41; (katra izmēra konkrētais skaits tiks precizēts);
Piezīme – Preces visām vīlēm, atlocēm un aizdarēm ir jābūt kvalitatīvi un blīvi nošūtām, iestrādātām (nostiprinātām). Uz katras preces ir iestrādāta atzīme/marķējums, uz kuras skaidri, saprotami ir norādītas preces ķīmiskās izejvielas procentuālais daudzums, mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas prasības.
Paraugs*      115 gab. 
      
*pasūtītājam ir tiesības pieprasīt/apskatīt preču paraugus


Pielikums Nr.3.
Iepirkuma ar ID Nr. RHV 2016/2
instrukcijai
Finanšu - Tehniskais piedāvājums

Nr.p.k.      Preces nosaukums/ Ražotājs/Izcelsmes valsts      Preces raksturojums/apraksts      Skaits (gab.)      Cena euro bez PVN par vienu vienību      Cena euro bez PVN kopā
1.                              
2.                              
3.                              
4.                              
Pavisam kopā (bez PVN):      
PVN:      
Kopējā summa ar PVN:      

Apliecinām, ka:
Cenā ir iekļauta preču vērtība, iepakojuma, piegādes, personāla, transporta, izkraušanas izmaksas, 
visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar precēm un 
to piegādi.
Līguma izpildes laikā preču cenas netiks paaugstinātas. 

Pretendents (paraksta pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona):

_________________            _________________            _________________
Paraksts                        Vārds, uzvārds                  Amats

 

********************************************************************************************************** 

Par iepirkuma RHV 2016/1 
rezultātu


Informējam, ka Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas iepirkums  „Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde”,  identifikācijas Nr. RHV 2016/1, ir noslēdzies.

Tika iesniegts 1 pretendenta  piedāvājums:

„Compensa Life Vienna Insurance Group Se Latvijas filiāle” reģ. Nr. 50003958651, līgumcena (bez PVN) - EUR 5898.

 Iepirkuma komisija 27.04.2016. komisijas sēdē izvērtēja iesniegto piedāvājumu  un nolēma:

1)       “Compensa Life Vienna Insurance Group Se Latvijas filiāle” piedāvājums pilnībā atbilst pasūtītāja noteiktajām   prasībām;
2)      “Compensa Life Vienna Insurance Group Se Latvijas filiāle”  tiek piešķirtas ”Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde” līguma slēgšanas tiesības par summu EUR 5898.

******************************** 

Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8². panta kārtībā

„ Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde”

iepirkuma ID Nr. RHV 2016/1


    Būvdarbi      

    Piegāde      

    Pakalpojumi      X


1. Pasūtītājs      Rīgas Horeogrāfijas vidusskola

    Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048

    Tālrunis 67615870, fakss 67615870

    E-pasts rhsk@tvnet.lv 

    Reģistrācijas Nr. 900000131082. Paredzamā iepirkuma priekšmets,

   CPV kods      Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas darbinieku veselības apdrošināšanas polises;

   CPV kods 66512200- 43. Identifikācijas numurs      RHV 2016/14. Paredzamā līgumcena (EUR)      līdz 6600 (seši tūkstoši seši simti euro)
5. Kontaktpersona informācijas 

saņemšanai par iepirkumu      J.Batalova, tel.Nr. 67615870, e-pasts rhsk@tvnet.lv

 

      6. Piedāvājumu iesniegšana      Līdz 26.04.2016. plkst. 15.00 Rīgas Horeogrāfijas vidusskolā, Rīgā, Kalnciema ielā 12 1.stāvā, RHV administrācijā

Dokumentus pieņem-

darba dienās no 10.00-16.007. Publicēšanas datums      15.04.2015.

                                     (diena/mēnesis/gads)
Apstiprināta Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas 

iepirkuma ID Nr. RHV 2016/1  11.04.2016.

komisijas sēdē Nr.1INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM


1.         Iepirkuma priekšmets un apjoms


1.1.      Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas (turpmāk – Pasūtītājs) darbinieku veselības apdrošināšana uz 1 (vienu) gadu, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums). Pamatprogrammas iegāde (Tehniskās specifikācijas minimālās prasības) tiks finansēta no Pasūtītāja budžeta līdzekļiem, apdrošinot darbiniekus saskaņā ar Rīgas horeogrāfijas vidusskolā noteikto kārtību. Par papildprogrammu iegādi, darbinieku, kuri neatbilst iestādē  noteiktajā veselības apdrošināšanas kārtībā noteiktajiem kritērijiem  un tuvinieku apdrošināšanu darbinieki lems individuāli un finansēs no personīgajiem līdzekļiem. Pasūtītāja kopējais darbinieku skaits iepirkuma izsludināšanas brīdī ir 67 cilvēki. Apdrošināmo darbinieku skaits ir 34 (trīsdesmit četri) cilvēki.

1.2.      Paredzamais līguma darbības laiks 1 (viens) gads. Polises segums – visa Latvija, 24h/diennaktī. Polises darbības laiks 1 (viens) kalendārais gads no noslēgšanas brīža. Prēmijas samaksa tiks veikta 1 (vienā) maksājumā;

1.3.      Paredzamā līgumcena – līdz EUR 6600 (seši tūkstoši seši simti euro).


2.        Piedāvājumu noformēšana


2.1.      Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu vienā variantā.

2.2.      Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši 06.05.2010. likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” un Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām valsts valodā, vienā nedalāmā dokumentu paketē – lapām jābūt cauršūtām ar diegu un sanumurētām. Uz dokumentu paketes pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs aizsienams un nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits (cipariem un iekavās – vārdiem), kas apliecināts ar dalībnieka vai dalībnieka likumiskā/pilnvarotā pārstāvja parakstu (pilnvarojuma gadījumā pilnvara iekļaujama dokumentu paketē);

2.3.      Piedāvājumam jābūt drukātā veidā bez neatrunātiem labojumiem, svītrojumiem, dzēsumiem;

2.4.      Piedāvātājiem pakalpojumiem pilnībā jāatbilst tehniskajai specifikācijai (1.pielikums). 

2.5.      Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (2.pielikums).

2.6.      Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.


3.        Atlases prasības Pretendentiem


3.1.  Pretendents ir apdrošināšanas akciju sabiedrība un tas ir saņēmis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju sniegt veselības apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā (Pretendentam izsniegta atbilstoša licence).

3.2.  Piedāvātās Pamatprogrammas A (28 darbinieka grupai) prēmija 1 (vienai) personai gadā nevar pārsniegt 213 EUR (divi simti desmit euro).

3.3.  Piedāvātās Pamatprogrammas B (sešu darbinieku grupai) prēmija 1 (vienai) personai gadā nevar pārsniegt  60 EUR (sešdesmit euro).


3.4.  Pretendentam Rīgā, kopā ņemot, ir vismaz 50 (piecdesmit) plaša profila* ambulatorās un stacionārās līgumiestādes.

* - iepirkuma ietvaros par tādām netiek uzskatītas individuālās ģimenes ārstu un ārstu-speciālistu privātprakses. 

      

4.      Piedāvājumu vērtēšana 


4.1.Iepirkuma komisija:

      4.1.1.pārbaudīs piedāvājumu noformējuma atbilstību saskaņā ar Instrukciju Pretendentiem. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri saturēs visu prasīto informāciju. Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti; 

      4.1.2.pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskai specifikācijai. Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti;

      4.1.3.no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

      4.2. Vērtēšanā tiks izmantoti šādi vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības:

Nr.p.k.  Vērtēšanas kritēriji Īpatsvars vērtēšanā (punktu skaits)
 1.Pamatprogrammas A saturs 45 
 2.Pamatprogrammas limita paaugstinājums 30 
 3.Papildprogrammas cena 25 
 

 Kopā:

100 


      

 

 

 

4.3.Punkti tiek aprēķināti atbilstoši šādam aprakstam un formulām:

1.      Pamata programmas A saturs – komplektācija ar papildu pakalpojumiem 213 EUR (divi simti trīspadsmit euro) prēmijas ietvaros. 45 (četrdesmit pieci) punkti tiek piešķirti piedāvājumam(-iem), kurā(-os) bez papildu piemaksas pamata programmā iekļauta zobārstniecības un zobu higiēnas programmai ar 50% (piecdesmit procentu) atlaidi un lielāko atlīdzību limitu. Pārējo Pretendentu piedāvājumiem, kuriem pamata programmā bez papildu piemaksas iekļauta zobārstniecības programma, piešķiramo punktu skaitu aprēķina, izmantojot proporcijas principu atbilstoši limita attiecībai pret labāko piedāvājumu (-iem). Piedāvājumiem, kuros zobārstniecība nav iekļauta pamata programmā, šī kritērija ietvaros tiek piešķirti 0 (nulle) punkti.


2.      Pamatprogrammas A limita paaugstinājums. 30 (trīsdesmit) punkti tiek piešķirti piedāvājumam (-iem) ar lielāko limita palielinājumu programmā iekļautai ambulatorās rehabilitācijas, t.sk. ārstnieciskās masāžas sadaļai. Ja iesniegti vairāki piedāvājumi, kuros iekļauts paaugstināts limits ambulatorajai rehabilitācijai, t.sk. ārstnieciskajai masāžai, tad pārējiem šāda veida piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek aprēķināti, izmantojot proporcijas principu atbilstoši limita pieaugumam virs minimālajās prasībās noteiktā apmēra pret piedāvājumu ar lielāko limita palielinājumu. Piedāvājumi, kuros nav iekļauts paaugstināts limits ambulatorajai rehabilitācijai, t.sk. ārstnieciskajai masāžai, šī kritērija ietvaros saņem 0 (nulle) punktus.


3.      Papildprogrammas cena. 25 (divdesmit pieci) punkti tiek piešķirti piedāvājumam (-iem) ar zemāko piemaksu pie Pamatprogrammas A par augstāka līmeņa pamata programmas iegādi par darbinieku personīgajiem līdzekļiem (Finanšu piedāvājuma 2. tabulas aiļu summa). Pārējiem piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek aprēķināti, izmantojot proporcijas principu pret piedāvājumu ar zemāko piemaksu. 


Vērtēšanas kritērijos, kuros punktus piešķir, izmantojot proporcijas principu, tiks pielietota šāda formula:

Max * (x / y) = z, kur 

Max – maksimāli iespējamais punktu skaits;

x – matemātiski mazākā skaitliskā vērtība starp visiem piedāvājumiem, ja konkrētajā kritērijā mazāks nozīmē labāk, vai arī vērtība piedāvājumam, kuram aprēķina punktus;

y – matemātiski lielākā skaitliskā vērtība starp visiem piedāvājumiem, ja konkrētajā kritērijā lielāks nozīmē labāk, vai arī vērtība piedāvājumam, kuram aprēķina punktus;

z – attiecīgā piedāvājuma iegūtie punkti.


4. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts  piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo vērtējumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem. Ja divi vai vairāki saimnieciski piedāvājumi saņems vienādu kopējo punktu skaitu, tiks izvēlēts piedāvājums ar lielāko punktu skaitu 1.kritērijā.


5.      Izslēgšanas nosacījumu pārbaude un lēmuma pieņemšana


5.1. Iepirkumu komisija vērtēs un izvēlēsies saimnieciski izdevīgāko  piedāvājumu, kas atbilst Instrukcijā noteiktajām prasībām un tehniskajai specifikācijai. 

5.2.      Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1)      pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2)      ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3)      uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi instrukcijas 5.2.punkta 1. un 2.apakšpunktā minētie nosacījumi.

5.3. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā instrukcijas 5.2.punkta 1., 2. vai 3.apakšpunktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un instrukcijas 5.2.punkta 3.apakšpunktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par instrukcijas 5.2.punkta 1.apakšpunktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par instrukcijas 5.2.punkta 2.apakšpunktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un instrukcijas 5.2..punkta 3.apakšpunktā minētās personas piekrišanu;

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un instrukcijas 5.2.punkta 3.apakšpunktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un instrukcijas 5.2.punkta 3.apakšpunktā minēto personu neattiecas instrukcijas 5.2.punkta noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to u, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

5.4   Atkarībā no atbilstoši instrukcijas 5.2.punkta 2.apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem:

1) neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un instrukcijas 5.2.punkta 3.apakšpunktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai šīs instrukcijas 5.2..punkta 3.apakšpunktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un instrukcijas 5.2.punkta 3.apakšpunktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā

      

      5.5. Trīs darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

      5.6. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, ja ir objektīvs pamatojums;

      5.7. Ja iepirkuma uzvarētājs 5 (piecu) darba dienu laikā nenoslēdz līgumu, iepirkuma izpildes tiesības pāriet pie Pretendenta, kura iesniegtais piedāvājums atbilst visām iepirkuma prasībām un ir ieguvis nākamo lielāko punktu skaitu.

      5.8. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta trīspadsmitajā daļā noteiktajam, noslēgtā līguma teksts un tā grozījumi/papildinājumi, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības, tiks publicēti pasūtītāja mājaslapā internetā pie paziņojuma par veicamo iepirkumu.

 

1.pielikums 

ID Nr. RHV 2016/1

Tehniskā specifikācija Pasūtītāja darbinieku veselības apdrošināšanai


1.       Minimālās prasības


1.1.    Pamatprogramma A – divdesmit astoņiem darbiniekiem. Pretendents iesniedz piedāvājumu polisei, kuras prēmija nepārsniedz 213 EUR (divi simti trīspadsmit euro) gadā vienai personai, izsniedzot individuālās apdrošināšanas kartes, kas darbojas kā pilnvērtīgs norēķinu līdzeklis, saņemot programmā iekļautos pakalpojumus  līgumiestādēs kā par pacienta iemaksu, tā arī par pilnu maksu saskaņā ar attiecīgās iestādes cenrādi. Pretendents nav tiesīgs noteikt ierobežojumus atsevišķu ārstniecības iestāžu un līgumiestāžu apmeklējumam, kā arī ierobežot pakalpojumu saņemšanu tikai ar savu līgumiestāžu loku.

1.1.1.   Pacienta iemaksas 100% (viens simts procentu) par visa veida medicīniskajiem pakalpojumiem. Minimālais atlīdzību limits ir 500,00 EUR (pieci simti euro) gadā, un tas var tikt iekļauts ambulatorās aprūpes vai stacionārās aprūpes atlīdzību limita summās, neizdalot to atsevišķi.

1.1.2.   Ambulatorie maksas pakalpojumi bez ģimenes ārsta nosūtījuma 100% (viens simts procentu) apmērā līgumiestādēs. Minimālais atlīdzību limits ambulatorai aprūpei 500,00 EUR (pieci simti euro) gadā, nenosakot apakšlimitus atsevišķiem pakalpojumiem vai pakalpojumu grupām, izņemot pakalpojumus, kas var tikt limitēti saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto. Programmā iekļaujami šādi pakalpojumi:

1.1.2.1.      ārstu – speciālistu, t.sk. profesoru un docentu konsultācijas;

1.1.2.2.      ārsta mājas vizītes;

1.1.2.3.      plaša spektra laboratoriskie izmeklējumi;

1.1.2.4.            plaša spektra diagnostiskie (instrumentālie) izmeklējumi, t.sk. magnētiskā rezonanse un kompjūtertomogrāfija ne mazāk kā vienu reizi gadā;

1.1.2.5.      maksas ambulatorā rehabilitācija, t.sk. ārstnieciskā masāža 1 (viens) kurss 10 (desmit) reizēm ar minimālo atlīdzību limitu 60,00 EUR (sešdesmit euro);

1.1.2.6.      darbinieku personīgo sanitāro grāmatiņu (ikgadējās veselības pārbaudes) noformēšanas pakalpojums (Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumi Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm”).


1.1.3.      Valsts neatliekamā palīdzība 100% (viens simts procentu) apmērā.

1.1.4.      Stacionāra maksas pakalpojumi bez ģimenes ārsta nosūtījuma 100% (viens simts procentu) apmērā līgumiestādēs. Minimālais atlīdzību limits stacionārai aprūpei un vienam saslimšanas vai stacionēšanās gadījumam ir 400,00 EUR (četri simti euro) gadā. Atlīdzību limits var tikt izdalīts atsevišķi. Programmā iekļaujami šādi pakalpojumi:

1.1.4.1.      uzturēšanās maksa, t.sk. paaugstināta servisa palāta;

1.1.4.2.      ārstnieciskās manipulācijas, diagnostika, procedūras un operācijas.

1.1.5.      Kopējais minimālais gada atlīdzību limits pamatprogrammai A katram darbiniekam ir 1400,00 EUR (viens tūkstotis četri simti euro). Atlīdzību limiti pamata programmas pakalpojumu grupām var tikt arī apvienoti, neizdalot tos atsevišķi vai arī saglabājot tikai dažus no tiem.


1.2.        Pamatprogramma B – sešiem darbiniekiem. Pretendents iesniedz piedāvājumu polisei, kuras prēmija nepārsniedz 60.00 EUR (sešdesmit euro) gadā vienai personai, izsniedzot individuālās apdrošināšanas kartes, kas darbojas kā pilnvērtīgs norēķinu līdzeklis, saņemot programmā iekļautos pakalpojumus  līgumiestādēs kā par pacienta iemaksu, tā arī par pilnu maksu saskaņā ar attiecīgās iestādes cenrādi. Pretendents nav tiesīgs noteikt ierobežojumus atsevišķu ārstniecības iestāžu un līgumiestāžu apmeklējumam, kā arī ierobežot pakalpojumu saņemšanu tikai ar savu līgumiestāžu loku.

1.2.1.      Pacienta iemaksas 100% par visa veida ambulatorajiem pakalpojumiem un stacionārajiem pakalpojumiem, t.sk līdzmaksājumiem. Minimālais atlīdzību limits ir 600,00 EUR (seši simti euro) gadā,


1.2.2.      Valsts neatliekamā palīdzība 100% (viens simts procentu) apmērā.


1.3.      Papildprogramma 1 – augstāka līmeņa pamata programma.

1.3.1.      Pamata programma ar minimālo kopējo gada atlīdzību limitu 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro), kuras segumā salīdzinot ar Pasūtītāja finansēto pamata programmu ietverts vismaz sekojošais:

1.3.1.1.      paaugstināts minimālais limits maksas ambulatorajai palīdzībai līdz  700,00 EUR (septiņi simti euro) gadā;

1.3.1.2.      ambulatorā rehabilitācija, t.sk. ārstnieciskā masāža 1 (viens) kurss 10 (desmit) reizēm ar minimālo atlīdzību limitu 100,00 (viens simts euro);

1.3.1.3.      paaugstināts minimālais limits vienam gadījumam stacionārā līdz LVL 700,00 EUR (septiņi simti euro).1.4.      Papildprogramma 2 – Zobārstniecība.

1.4.1.      Zobārstniecība ar 50% (piecdesmit procentu) atlaidi. Minimālais atlīdzību limits zobārstniecības pakalpojumu klāstam ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro). Programmā iekļaujami šādi pakalpojumi:

1.4.1.1.      ārsta – speciālista konsultācijas un ārstēšanās plāna sastādīšana;

1.4.1.2.      zobu higiēna;

1.4.1.3.      rentgeni;

1.4.1.4.      anestēzija;

1.4.1.5.      ķirurģiskā ārstēšana;

1.4.1.6.      terapeitiskā ārstēšana, t.sk. zobu plombēšana ar jebkura tipa materiāliem.


1.5.      Papildprogramma 3 – Medikamenti.

1.5.1.      Medikamentu iegāde ar 50% (piecdesmit procentu) atlaidi. Minimālais atlīdzību limits 100,00 EUR (viens simts euro) gadā. Programmai jāatbilst šādiem parametriem:

1.5.1.1.      tiek apmaksāti jebkuri ambulatorās aprūpes ārstu izrakstīti medikamenti, kas reģistrēti Latvijas Republikas Zāļu reģistrā;

1.5.1.2.      nav noteikti ierobežojumi iegādājamo medikamentu skaitam;

1.5.1.3.      nav noteikti limiti viena oriģināla cenai.


1.6.      Pakalpojumu apmaksas nosacījumi

1.6.1.      Visiem Tehniskajā specifikācijā ietvertajiem pakalpojumiem, kuri iekļauti Pasūtītāja vai darbinieku iegādātajās polisēs, jābūt pieejamiem pilnā apmērā, sākot ar pirmo veselības apdrošināšanas polises darbības dienu un visā tās darbības laikā.

1.6.2.      Pretendentam jānodrošina čeku apmaksa ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas brīža, izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību ar pārskaitījumu uz atlīdzības pieteikumā norādīto apdrošinātās personas bankas kontu vai arī skaidrā naudā, ja to paredz Pretendenta piedāvājums. Pretendentam jānodrošina iespēja iesniegt atlīdzību pieteikumus un tiem klāt pievienotos dokumentus elektroniski, augšupielādējot tos īpaši tam paredzētā atlīdzību vietnē Pretendenta mājas lapā vai arī nosūtot uz šim mērķim izveidotu e-pastu.


1.7.      Darbinieku, kuri neatbilst iestādes  veselības apdrošināšanas kārtībā noteiktajiem kritērijiem, apdrošināšana

1.7.1.      Pretendentam jānodrošina iespēja iestādes darbiniekiem, kuri neatbilst iestādes  veselības apdrošināšanas kārtībā noteiktajiem kritērijiem, iegādāties par saviem līdzekļiem polisi ,,Pamatprogramma A” vai ,,Pamatprogramma B” par tādu pašu prēmiju, kādu pretendents piedāvā darbiniekiem, kuru polises apmaksā iestāde (1.1.punkts un 1.2.punkts);

1.7.2.      1.7.1. punktā minētie darbinieki piesakās 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā no Pasūtītāja veselības apdrošināšanas pakalpojuma līguma noslēgšanas brīža. Samaksu par apdrošināšanu darbinieki veic no personīgiem līdzekļiem, pārskaitot naudu iepirkumā uzvarējušajam Pretendentam.

1.8.      Izmaiņu veikšana polisē

1.8.1.      Pretendentam jānodrošina iespēja Pasūtītājam veikt izmaiņas apdrošināto personu sarakstos ne retāk kā reizi mēnesī visā apdrošināšanas perioda laikā, izslēdzot no tā darbiniekus, kas pārtraukuši darba attiecības un pievienojot jaunus darbiniekus, kuri stājušies darba attiecībās ar Pasūtītāju.

1.8.2.      Darbiniekiem ir tiesības pieteikties polišu uzlabošanai, izvēloties pāreju uz augstāka līmeņa polisi vai iekļaujot segumā kādu no papildu pakalpojumiem. Tam darbinieki pieteiksies 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā no Pasūtītāju individuālo veselības apdrošināšanas polišu noslēgšanas brīža. Par individuāli izvēlētajiem pakalpojumiem maksājamā prēmija tiek aprēķināta saskaņā ar Finanšu piedāvājuma 2.tabulas nosacījumiem. Samaksu par šiem pakalpojumiem darbinieki veic no personīgiem līdzekļiem, pārskaitot naudu pa tiešo iepirkumā uzvarējušajam Pretendentam.

1.8.3.      Pretendentam jāparedz iespēja iegādāties piedāvājumā minētos apdrošināšanas pakalpojumus arī darbinieku tuviniekiem, kas tam pieteiksies 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā no Pasūtītāja individuālo veselības apdrošināšanas polišu noslēgšanas brīža. Samaksu par apdrošināšanu tuvinieki veic no personīgiem līdzekļiem, pārskaitot naudu iepirkumā uzvarējušajam Pretendentam. Šajā piedāvājuma sadaļā Pretendents var iesniegt variantus gadījumā, ja tiek apdrošināti ne vairāk kā 3 (trīs) tuvinieki, kā arī, ja tiek apdrošināti vairāk kā 3 (tuvinieki). 

1.8.4.      Pasūtītājs ir tiesīgs izveidot vismaz 4 (četras) dažādas programmu variācijas.

 

2. pielikums

ID Nr. RHV 2016/1

PIEDĀVĀJUMA FORMA

1.IESNIEDZA 

 Pretendenta nosaukumsRekvizīti 
  

      


2.KONTAKTPERSONA

 Vārds, uzvārds 
 Adrese 
 Tālr./ Fax 
 e-pasta adrese 


3.PIEDĀVĀJUMS

________/Pretendenta nosaukums/ piedāvā veikt Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas darbinieku veselības apdrošināšanu atbilstoši Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.


Iesniedzamie dokumenti:

-      pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona. Iesniedzot pilnvaru, piedāvājumā iekļaujami arī dokumenti, kas apliecina pilnvaras izdevēja tiesības to izsniegt;

-      saraksts, kurā iekļautas tikai un vienīgi Pretendenta Rīgā lokalizētās plaša profila (par tādām netiek uzskatītas individuālās ārstu speciālistu un ģimenes ārstu prakses) ambulatorās un stacionārās līgumiestādes;

-      veselības apdrošināšanas programma ar piedāvātajām papildprogrammām un skaidri atšifrētiem limitu, apakšlimitu, ierobežojumu un atlaižu lielumu attiecīgajiem pakalpojumiem;

-      medicīnisko pakalpojumu netiešās apmaksas kārtība, norādot prasības iesniedzamo dokumentu noformējumam, atlīdzības saņemšanas kārtība un termiņi (var atsevišķi neiesniegt, ja ietverti noteikumos);

-      kārtība izmaiņu veikšanai polisē, t.sk. neizmantotās un papildu maksājamās prēmijas aprēķina algoritmi (var atsevišķi neiesniegt, ja ietverti noteikumos);

-      piedāvātajai programmai atbilstošie un spēkā esošie veselības apdrošināšanas noteikumi.


4.      FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1.tabula - Pasūtītājam piedāvātās apdrošināšanas prēmijas, kurās iekļauti visi nodokļi, nodevas, kā arī ar polišu apkalpošanu un administrēšanu saistītie izdevumi:

Nosaukums

Gada atlīdzību limits vienam darbiniekam, EUR      Gada prēmija vienam darbiniekam, EUR

Pamata programma A            

Pamata programma B

      

      


KOPĒJĀS PRĒMIJAS      

Prēmija par Pamatprogrammu A un Pamatprogrammu  B vienam gadam, EUR      Pamatprogrammas A cena 1 darbiniekam x 28 un pamatprogrammas B cena 1darbiniekam x 6, kopā


2.tabula - papildprogrammu iegāde par darbinieku privātajiem līdzekļiem:

Papildprogrammas nosaukums      Gada prēmija vienam darbiniekam, ja pakalpojumu iegādājas 1–5 (viens līdz pieci) darbinieki, EUR      Gada prēmija vienam darbiniekam, ja pakalpojumu iegādājas 6–10 (seši līdz desmit) darbinieki, EUR      Gada prēmija vienam darbiniekam, ja pakalpojumu iegādājas 11 (vienpadsmit) un vairāk darbinieki, EUR

Augstāka līmeņa pamata programma      norādīt piemaksu, darbiniekam pārejot no darba devēja apmaksātas pamatprogrammas A      norādīt piemaksu, darbiniekam pārejot no darba devēja apmaksātas pamatprogrammas A      norādīt piemaksu, darbiniekam pārejot no darba devēja apmaksātas pamatprogrammas A

Zobārstniecība      ja iekļauta pamtaprogrammā A, norāda piemaksu līdz tehniskās specifikācijas 1.4.punktā minētajam prasību līmenim      ja iekļauta pamatprogrammā A, norāda piemaksu līdz tehniskās specifikācijas 1.4.punktā minētajam prasību līmenim      ja iekļauta pamatprogrammā, A norāda piemaksu līdz tehniskās specifikācijas 1.4.punktā minētajam prasību līmenim

Medikamenti       ja iekļauta pamatprogrammā A, norāda piemaksu līdz tehniskās specifikācijas 1.5.punktā minētajam prasību līmenim      ja iekļauta pamatprogrammā A, norāda piemaksu līdz tehniskās specifikācijas 1.5.punktā minētajam prasību līmenim      ja iekļauta pamatprogrammā A, norāda piemaksu līdz tehniskās specifikācijas 1.5.punktā minētajam prasību līmenim

 

Apliecinām, ka:

•      uz ________/Pretendenta nosaukums/ neattiecas Publisko iepirkumu likuma 82. panta piektajā daļā ietvertie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi;

•      nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;

•      nav tādu apstākļu, kuri liegtu ________/Pretendenta nosaukums/ piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma Instrukcijā Pretendentiem un darba uzdevumā norādītās prasības.


 Vārds, uzvārds, amats 
 Paraksts 
 Datums 

* * * * * * * * * *

 

Paziņojums par iepirkuma veikšanu
Paziņojuma ievietošanas datums  
Iepirkuma priekšmets  
Plānotais iepirkuma veids  
Plānotā līgumcena EUR ar PVN 21%  
Piedāvājuma iesniegšanas laiks  
Kontaktpersona  
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums  
Pielikumi  
Rezultāta paziņojums
Līguma noslēgšanas datums  
Līguma izpildītāja nosaukums  
Līguma izpildītāja vienotais reģ. Nr  
Līgumcena EUR ar PVN 21%  
Līguma Nr.  
Līguma izpildes termiņš  
 

* * * * * * * * * *

Paziņojums par iepirkuma veikšanu
Paziņojuma ievietošanas datums  
Iepirkuma priekšmets  
Plānotais iepirkuma veids  
Plānotā līgumcena EUR ar PVN 21%  
Piedāvājuma iesniegšanas laiks  
Kontaktpersona  
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums  
Pielikumi  
Rezultāta paziņojums
Līguma noslēgšanas datums  
Līguma izpildītāja nosaukums  
Līguma izpildītāja vienotais reģ. Nr  
Līgumcena EUR ar PVN 21%  
Līguma Nr.  
Līguma izpildes termiņš  
 

* * * * * * * * * *

Paziņojums par iepirkuma veikšanu
Paziņojuma ievietošanas datums  
Iepirkuma priekšmets  
Plānotais iepirkuma veids  
Plānotā līgumcena EUR ar PVN 21%  
Piedāvājuma iesniegšanas laiks  
Kontaktpersona  
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums  
Pielikumi  
Rezultāta paziņojums
Līguma noslēgšanas datums  
Līguma izpildītāja nosaukums  
Līguma izpildītāja vienotais reģ. Nr  
Līgumcena EUR ar PVN 21%  
Līguma Nr.  
Līguma izpildes termiņš  
 

* * * * * * * * * *
      Atpakaļ