RU  ENG  LV 

 

Publiskie iepirkumi 2017 

 

mācību līdzekļu - baleta preču iegādei.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Par iepirkuma “Baleta preču iegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēkņu mācību procesa nodrošināšanai”, ID Nr. RHV 2017/1, rezultātu.

Informējam, ka Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas iepirkums  “Baleta preču iegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēkņu mācību procesa nodrošināšanai”, ID Nr. RHV 2017/1, ir noslēdzies.

Tika iesniegts viens piedāvājums – SIA “Mirandolina”, reģ. Nr.40103509271.

Iepirkuma komisija 27.06.2017. sēdē pieņēma lēmumu piešķirt SIA “Mirandolina” līguma slēgšanas tiesības par līgumcenu EUR 11569.00 (vienpadsmit tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi euro ) bez PVN.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

„ Baleta preču iegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēkņu mācību procesa nodrošināšanai ”
iepirkuma ID Nr. RHV 2017/1

Būvdarbi      
Piegāde      X
Pakalpojumi      

  1. Pasūtītājs      Rīgas Horeogrāfijas vidusskola
      Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
Tālrunis 67615870, fakss 67615870
E-pasts rhsk@tvnet.lv 
Reģistrācijas Nr. 90000013108


  2. Paredzamā iepirkuma priekšmets,
CPV kods      Baleta preču iegāde Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēkņu mācību procesa nodrošināšanai;
 CPV kods 18000000-9


  3. Identifikācijas numurs      RHV 2017/1


  4. Paredzamā līgumcena (EUR)      līdz EUR 11570.00 (vienpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro ) bez PVN  5. Kontaktpersona informācijas 
saņemšanai par iepirkumu      J.Batalova, tel.Nr. 67615870, e-pasts rhsk@tvnet.lv
 
      


  6. Piedāvājumu iesniegšana      Līdz 27.06.2017. plkst. 15.00 Rīgas Horeogrāfijas vidusskolā, Rīgā, Kalnciema ielā 12, 1.stāvā, RHV administrācijā


  7. Publicēšanas datums      14.06.2017.

      (diena/mēnesis/gads)

 

    Iepirkuma ID Nr. RHV 2017/1 NOLIKUMS
      Atpakaļ