63601

Horeogrāfu un dejas pedagogu kompetenču paaugstināšana mobilitātes apstākļos
27.01.2006


Līguma Nr. 2006/0066/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0056/0237

Īstenojot projektu Horeogrāfu un dejas pedagogu kompetenču paaugstināšana mobilitātes apstākļos, Baleta un Dejas Ģilde izvirzīja mērķi - veicināt Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas mācībspēku mobilitāti, lai nodrošinātu profesionālās izglītības kvalitāti un pilnveidotu apmācības metodiku.
Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas uzdevums bija panākt, lai absolvents būtu gatavs darba tirgum un tālākai savas kompetences pilnveidei.
Skolas pedagogi uzsāka praktisku sadarbību ar ES valstu profesionāļiem, lai iekļautos pārrobežu izglītības kvalitātes nodrošināšanā. Uzsverot dialoga nepieciešamību kopīgu interešu jomās, tika organizētas meistarklases un teorētiskās lekcijas:

  • kvalifikācijas pielīdzināšanas kritēriju izstrāde – sadarbībā ar ES valstu profesionāļiem;
  • izglītības programmu struktūras un satura salīdzināmība - sadarbībā ar citu Baltijas valstu izglītības iestādēm.

Pateicoties racionālai projekta plānošanai (projekta vadītāja – RHV metodiķe), šīs sadarbības rezultātā ir uzsākta savstarpēji atzītas kvalitātes un caurskatāmības principos balstīta dejas izglītības telpas veidošana.

Mērķtiecīgi novadītās praktikuma nodarbības projekta mērķa grupām, kā arī iesaistot RHV I-III kursu audzēkņus, ir veicinājušas Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas absolventu konkurētspēju Eiropā.

RHV mērķa grupu darbības rezultātā ir izpētīti un piemēroti Eiropas standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai dejas izglītībā Latvijas mērogā – izstrādāts projekts profesijas standartam Baletdejotājs.

Mērķa grupas dalībnieki – RHV vadošais pedagoģiskais personāls, noklausījās lekcijas un veica praktikumu par tēmu „Izglītības programmu struktūras un satura salīdzināmība ES valstīs”.  Rezultāti tika apkopoti vienotā materiālā „Priekšlikumu tabula izglītības programmas optimizācijai”.

Mērķa grupa – RHV vadošais pedagoģiskais personāls, iepazinās un analizēja Dejas izglītības kompetences vērtējuma kritērijus ES valstīs.  Šī pieredze tika tālāk izmantota darbā ar perspektīvo pedagoģisko personālu. Tika izstrādāti „Priekšlikumi kvalifikācijas kritēriju izstrādei profesijā baletdejotājs”.

Mērķa grupa – perspektīvais pedagoģiskais personāls, noklausījās lekcijas, veica praktikumus darba grupā par tēmām „Kvalifikācijas kritēriju izstrāde” un „Profesijas standarta projekta izstrāde”.  Tika izstrādāts projekts profesijas standartam „Baletdejotājs”.

Mērķa grupa – perspektīvais pedagoģiskais personāls, iepazinās un veica praktikumus darba grupā par tēmu „Kompetences vērtēšanas kritēriji specializācijas galvenajos virzienos”.  Grupas dalībnieki paaugstināja savu kompetenci vadošā pedagoģiskā un radošā personāla grupas pasniedzēju vadībā, strādājot pie kompetences kritēriju izstrādes profesionālās specializācijas 5 virzienos. Rezultātā tika izstrādāti kompetences kritēriji virzienos „Klasiskā deja”, „Modernā deja”, „Raksturdejas”, „Vēsturiskās dejas”, „Divdeja”.

Viena gada garumā mērķa grupas dalībniekiem bija iespēja aktīvi piedalīties projektā un pievērsties izglītības sistēmas un skolas vajadzību izpētei.

Mērķa grupas dalībniekiem bija iespēja izteikt savu viedokli un justies iesaistītiem izglītības programmas aktualizēšanas procesā, profesijas standarta projekta izstrādē, kā arī komunicēties ar citu valstu profesionāļiem meistarklasēs un lekcijās. Projekta noslēgumā veikta mērķa grupas anketēšana.

Neapšaubāmi liels papildinājums profesionālās izglītības programmas optimizēšanai ir pedagogu izveidotie metodiskie materiāli A4, CD un DVD formātā, kurus varēs izmantot arī turpmākajā mācību procesā.

Projekta darba grupas noslēguma sanāksmē visi mērķa grupu dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta īstenošanas laikā radītajām auditējamām vērtībām.

Sanāksmes noslēgumā tika izteikts vērtējums ESF projekta īstenošanas nozīmīgumam, pedagogu profesionālo kompetenču izaugsmei un sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem.

Tika pieņemts lēmums:
Atzīt ESF un LBDĢ projekta realizāciju par pozitīvu posmu:
1. RHV starptautiskās atpazīstamības sekmēšanai;
2. veidojot vienotu Baltijas dejas izglītības telpu;
3. RHV mācību procesa organizācijā;
4. lai nodrošinātu izglītības kvalitāti un pilnveidotu metodiku.

Projekta īstenošanas gaitā noskaidrojās, ka plānotajiem Ungārijas Dejas akadēmijas un Palucca Schule Dresden lektoriem nav iespējams iekļauties projektā savas noslogotības dēļ. LBDĢ šo lektoru vietā pieaicināja Rhodu Manes (Izraela), kura nolasīja lekcijas un vadīja meistarklases par modernās dejas tehnikas un to apmācības īpatnībām Ņujorkā un Telavivā, kā arī iepazīstināja ar Martas Greiemas metodikas pielietojumu modernās dejas apmācībā. Savukārt Irina Jakimova (Ukraina) nolasīja lekcijas un vadīja meistarklases par krievu baleta tradīciju integrāciju mūsdienu baleta apmācības sistēmā. Savukārt pārējo lektoru – Lina Puodžiukaite (Lietuva), Enn Suve (Igaunija), Petras Skirmantas (Lietuva) vadītās meistarklases un lekcijas iepazīstināja RHV pedagogus gan ar M.Kaningema modernās dejas tehnikas pamatprincipiem, gan ar  krievu un rietumu klasiskās dejas apmācības sistēmas atšķirībām. Neapšaubāmi īpaši vienreizējas bija kastaņješu spēles apmācības meistarklases – Olga Socias (Spānija), būtiski papildinot RHV raksturdeju apmācības programmas metodisko materiālu. Par to, cik liela loma profesionālās izglītības sistēmā ir mērķtiecīgai mācību procesa organizācijai, apzinoties, ka kādā noteiktā nākotnes brīdī izglītojamajiem nāksies parādīt savas prasmes , iemaņas un kompetenci uz profesionālas skatuves, atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām, savā pieredzē dalījās Minhenes Mūzikas un Teātra universitātes profesors, Bavārijas Nacionālā Baleta dejotājs Kirills Meļņikovs (Vācija). Viņa lekcijas un praktikumi klasiskajā divdejā deva daudz jaunu impulsu RHV mācībspēkiem.

Projekta īstenošanas norisi vajadzēja saskaņot ar vieslektoru darba grafiku un RHV mācību grafiku.

Projektā izvirzītie mērķi tika izpildīti un paredzētie rezultāti sasniegti. Rezultātā izglītības programma Deja ieguva plašāku salīdzinošo materiālu, vienlaikus saglabājot Baltijas dejas izglītības kontekstu.

Projekta rezultāti

Projekta rezultāti sekmē Latvijas horeogrāfijas un dejas izglītības attīstību gan Rīgā, gan Latvijas novados.  Ir iespēja nodot pieredzi – izstrādātos metodiskos materiālus Latvijas 4 profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolu izglītības programmu „Dejas pamati” pedagogiem un audzēkņiem.  Tas sekmē dejas izglītības kvalitāti. Pieaug dejas programmu popularitāte, šīs programmas sāk piedāvāt vēl vairākās profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolās (Līgatnē, Dundagā).

Projekta īstenošanas gaitā radītie metodiskie materiāli tiek izmantoti, organizējot izglītojošus seminārus un meistarklases. Tiek nodrošināta satura pēctecība un skolu darbā pielietoti vienoti zināšanu un prasmju vērtēšanas kritēriji.

Projekta īstenošana sekmē reģionālo sadarbību plašākā mērogā, veidojot vienotu Baltijas dejas izglītības telpu, Rīgas Horeogrāfijas vidusskolai turpinot radošos kontaktus ar Viļņas M.Čurļoņa Mākslas skolas Horeogrāfijas nodaļu un Tallinas Baleta skolu.

Aktivizējas arī citas projektā iesaistītās izglītības iestādes - Telavivas Valsts Pedagoģiskā koledža, Kijevas Valsts Horeogrāfijas vidusskola, Minhenes Mūzikas un Mākslas universitāte (University of Music and Performing Arts), un atzīst pozitīvo Latvijas dejas izglītības sistēmā. Minētajām izglītības iestādēm un to mācībspēkiem – vieslektoriem tā bija pirmā pieredze šādas ievirzes projektā. 

Projekta rezultātā ir aktualizēts jautājums par kompetences vērtēšanas kritēriju un kvalifikācijas kritēriju salīdzināmību, par atšķirīgo un vienojošo dažādu skolu pieredzē. Ir radīts izejas punkts,  pamats tālākai sadarbībai dejas izglītības programmu pilnveidei.

Ieviešot projektu, organizatorisko pieredzi ir guvusi Baleta un Dejas Ģilde.

Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas mācībspēki ir uzsākuši praktisku sadarbību ar ES valstu profesionāļiem, iekļāvušies pārrobežu izglītības kvalitātes nodrošināšanas pasākumos. Nostiprināta Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas absolventu  saikne ar darba tirgu un konkurētspēja Eiropā.  Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolas turpina pilnveidot programmas „Dejas pamati” apmācības metodiku, izmantojot projekta ietvaros radītos metodiskos materiālus.

Projekta rezultātā aktivizējusies sadarbība dejas apmācībā starp pamata, vidējā un augstākā līmeņu profesionālās izglītības iestādēm Latvijā.

Rīgas Horeogrāfijas vidusskola ir uzsākusi savstarpēji atzītas kvalitātes un caurskatāmības principos balstītas dejas izglītības telpas veidošanu.

Projekta rezultātu izmantošana

1. priekšlikumu tabula izglītības programmas optimizācijai – tiks izmantota Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas jaunās izglītības programmas „Deja” izstrādei.
2. priekšlikumi kvalifikācijas kritēriju izstrādei profesijā baletdejotājs tiks izmantoti Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas mācību procesā un darbā pie profesijas standarta.
3. projektu profesijas standartam „Baletdejotājs” izmantos darba grupa darbā pie profesijas standarta galīgā varianta.
4. kompetences vērtēšanas kritēriji profesionālās specializācijas galvenajos virzienos „ Klasiskā deja” , „ Modernā deja” , „ Raksturdejas” , „Vēsturiskās dejas” , „Divdeja”  tiks izmantoti Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas mācību procesā, praktiskā sadarbībā ar ES valstu profesionāļiem – piedaloties radošajos konkursos un festivālos, pedagogu kvalifikācijas celšanas pasākumos.
5. profesionālās specializācijas priekšmetos „Klasiskā deja”, „Modernā deja”, „Raksturdejas”, „Latviešu dejas”, „Baleta vēsture” izstrādātie 7 mācību metodiskie materiāli un uzskates līdzekļi (A4, DVD, VHS, CD formātā )  tiks izmantoti mācību procesā Latvijas profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs un sadarbībā ar citu valstu izglītības iestādēm.

Projektā sasniegtais tiks tālāk attīstīts, izmantojot valsts budžeta finansējumu un piesaistot jaunu projektu līdzekļus.

Projekta vadītāja Indra Lapšina


* * * * * * * *


 

 

 

INDRA LAPŠINA
projekta vadītāja, Rīgas horeogrāfijas vidusskolas metodiķe

Projekta nosaukums: Horeogrāfu un dejas pedagogu kompetenču paaugstināšana mobilitātes apstākļos
Projekta īstenotājs: Latvijas Baleta un Dejas Ģilde
Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2006. – 31.10.2007.
Projekta kopējās izmaksas: 16 227 LVL
ESF līdzfinansējums: 12 170,25 LVL
Valsts budžeta finansējums: 4056,75 LVL

PROJEKTA PUBLICITĀTE

  • Informācija par 1.aktivitāti (novembris-janvāris) PIAA ziņu izdevumā “Eiropas Sociālais fonds” ( 2007.g. februāris);
  • Informācija par projekta aktivitātēm (novembris-februāris) TV raidījums „Eirobusiņš” ( 19.03.07.);
  • Informācija par projekta īstenošanas gaitu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolu izglītības programmu „Dejas pamati” pedagogu semināros ( 17.-18.01.07., 27.-28.04.07.);
  • Informācija par projekta īstenošanas gaitu J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Horeogrāfijas katedras 30 gadu jubilejas pasākumos (26.04.07.);
  • Informācija par projekta norisi LBDĢ interneta mājas lapā www.music.lv/lbdg (tekstuālais materiāls, prezentācijas materiāls;
  • Informācija par projekta īstenošanas gaitu Rīgas horeogrāfijas vidusskolas 75 gadu jubilejas pasākumos (meistarklasēs RHV 23.10.07. – 28.10.07.; Kongresu namā 29.10.07.) – prezentācijas materiāls (PowerPoint Slide Show).

 
      Atpakaļ